ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] Application : A-ROM

Project 6 : A-ROM

Class : Health & Life Style I type : B


นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

ชื่อผลงาน : A-ROM
โดย...นางสาวเพ็ญวรี สันติพัฒนาชัย  & นายลัทธพล พุ่มมาก นิสิตชั้นปีที่ 4
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Concept :  การศึกษาและการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อจัดการอารมณ์และความรู้สึกจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจจัดการปละตระหนักรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้สามารถจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและมีคำแนะนำให้ผู้ใช้ได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ