ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Website : Minority in Thailand

ชื่อผลงาน : Minority in Thailand
ประเภทผลงาน : เว็บไซต์
Concept : The difference of Humans

เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- ฐิติรัตน์ ทั่งสัมพันธ์
- อภิญญา พิริยะอนุวงศ์