ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งห้องสอบ : การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) - สอบ 25 มีนาคม 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) สำหรับนิสิตที่ขอสอบย้อนหลัง หรือขอสอบเนื่องจากไม่สามารถสอบในวันที่กำหนดได้ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ดำเนินการประสานงานขอจัดสอบใหม่ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :

   รายชื่อนิสิต และ ห้องสอบ SWU-SET    ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET

รายละเอียดโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

.
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดโอกาสให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าโครงการ 4+1 หรือโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ในหลักสูตรปริญญาโทของทางวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้ :

หลักสูตรปริญญาโทที่สามารถสมัครได้
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 9 วิชาเอก (การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย / การจัดการธุรกิจไซเบอร์ / คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / การสื่อสารเพื่อสุขภาพ / การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ / การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ลื่อดิจิทัล / การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลคะแนนในการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ไม่ต่ำกว่าระดับ B1
 • มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) 1 ฉบับ ปิดผนึกลับถึงฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยฯ
 • ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องส่งโครงร่างหัวข้อสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Proposal) ประกอบการสมัครและนำเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสัมภาษณ์
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย หรือ พี่ปัด) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ประมาณ 220,000 บาท
 • โดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 55,000 บาท

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยฯ ชั้น 16 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269

   รายละเอียดโครงการ และ หลักสูตร    ใบสมัครโครงการ 4+1

ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 : ภายใน 30 มีนาคม 2561

.
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถขอหนังสือนำเพื่อเข้าฝึกงานตามบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ได้ ตามรายละเอียดดังนี้ :

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน จากหน้า Download ของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น และนำส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16
 • วิทยาลัยฯ จะทำการออกหนังสือขอฝึกงานให้นิสิต เพื่อนำไปยื่นให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อขอรับหลังจากยื่นแบบฟอร์ม 3 วันทำการ
 • นิสิตนำใบตอบรับเข้าฝึกงานจากบริษัท ส่งที่วิทยาลัยฯ เพื่ออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน

โดยนิสิตจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาและห้องสอบ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตฯ ในโครงการดังต่อไปนี้ เข้าสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 256

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 2


โครงการที่สมัครและห้องสอบข้อเขียน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน

 • ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ มาแสดงในวันสอบ หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
 • และเตรียมดินสอ ที่มีความเข้มมากกว่าหรือเท่ากับ 2B / ยางลบ / ปากกา นำมาในวันสอบเพื่อใช้ในการทำข้อสอบภาคทฤษฎี

เนื้อหาการสอบ

 • สำหรับการสอบภาคทฤษฎีวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของการผลิตภาพยนตร์ในแต่ละยุคสมัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ความรู้ทั่วไปด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หมายเหตุ

 • ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ (การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย / คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / การจัดการธุรกิจไซเบอร์ / การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ / การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) จะไม่มีการสอบข้อเขียน โดยจะทำการคัดเลือกจากคะแนนสอบตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ทางมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลจากระบบของ สทศ : 16-17 เมษายน 2561 นี้
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2561

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

ขยายวันส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ที่รายงานตัว TCAS รอบที่ 1 : ภายใน 30 เมษายน 2561

.

สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารรายงานตัวได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

“งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110”

ทั้งนี้ นิสิตใหม่ต้องทำการส่งไฟล์รูปถ่ายในชุดนิสิต (ที่ขอไฟล์มาจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) ทาง eds@g.swu.ac.th หากไม่ใช่จะได้รับอีเมล์ให้ส่งรูปมาใหม่

[22 มีนาคม 2561] 'เด็กฝึกงาน.com' Road Show @ COSCI

 ๒.
เนื่องด้วยทางบริษัท อินเทิร์นชิพ (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถีงความสำคัฯของการฝึกงาน และอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการฝึกงานของประเทศไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น

ททางบริษัท อินเทิร์นชิพ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงจะจัดกิจกรรมให้กับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในการประชาสัมพันธ์การหาที่ฝึกงานแก่นิสิต ในด้านการเตรียมความพร้อม รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

กิจกรรม ‘เด็กฝึกงาน.com’ Road Show
จะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โถงชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

[กิจกรรมองค์กรภายนอก] โครงการ Leadership Development Program โดย CP All

.
ด้วยด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนึกบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการ Leadership Development Program เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิต นักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและสถานศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2-3 ของแต่ละสาขาวิชา
  • เป็นนิสิตที่เคยทำกิจกรรมของทางวิทยาลัย / ชมรม / สโมสรนิสิต
  • ทางบริษัทฯ จะสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 3 วัน 2 คืน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง คุณพัชรีย์ ขำฝัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 02-071-2977, 02-071-2978 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่ฝ้าย) ชั้น 15

   ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการฯ

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[Fictionlog] นิสิตฝึกงาน : Illustrator & Graphic Design

Company : Fictionlog
ช่วงเวลาฝึกงาน : สามารถระบุวันเวลาในการฝึกได้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • llustrator & Graphic Design
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม PS หรือ Sai ได้คล่องแคล่ว
 • มีทักษะและชื่นชอบการวาดภาพประกอบหรือการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจ
 • วาดภาพได้หลากหลายแนว
 • ทำงานเป็นทีมได้
สิ่งที่นิสิตจะได้รับระหว่างการฝึกงาน
 • วาดภาพปกนิยายลงใน Fictionlog
 • ทำ Art Work ให้สื่อต่างๆ ของ Fictionlog
 • ข้าวกลางวันฟรี
 • บรรยากาศเป็นกันเองชิลๆ มี PS4 และบอร์ดเกมให้เล่นทุกวันศุกร์
 • พี่ๆใจดี (ม้าก)

สามารถส่ง Portfolio แนะนำตัวเองและเหตุผลที่อยากมาฝึกงานกับ Fictionlog มาที่
kullarat.s@storylog.co โดยตั้งชื่อ Subject E-Mail ว่า “สมัครฝึกงาน Illustrator & Graphic Design”

   รายละเอียดเพิ่มเติม

[Rabbit Digital Group] นิสิตฝึกงาน : โครงการกระต่ายลองงาน LAB RABBIT

Company : Rabbit Digital Group
ช่วงเวลาฝึกงาน : 4 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2561 (8 สัปดาห์)

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • Client Service
 • Content Creator
 • Creative
 • Finance & Accounting
 • Graphic Designer
 • HR
 • Media Planner
 • PR
 • Strategic Planner
รายละเอียดเพิ่มเติม

Rabbit Digital Group ชวนน้องนักศึกษาไฟแรง มาขึ้นยานแม่ พร้อมจั๊มป์ด้วยกันกับ LAB Rabbit โครงการกระต่ายลองงาน ที่เราจะจับคุณ ลองงานจริง ลองกับคนจริง โปรเจคจริง ลองโดนดุจริง ชมจริง เพื่อได้ประสบการณ์จริง จนกลายเป็นกระต่ายดัดแปลงสุดแกร่ง

นอกจากจะได้ทำงานกับทีมงานในบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Rabbit’s Tale, Moonshot, Code&Craft และ The Zero แล้ว ยังได้ลงมือทำโปรเจคร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน และแน่นอนมาสนุกกับกิจกรรมมากมายที่เราเตรียมไว้ให้

 • รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2561
 • ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม 086-7775406

   สมัครนิสิตฝึกงาน    รายละเอียดเพิ่มเติม

[BEC-Tero Entertainment] นิสิตฝึกงาน : หลากหลายตำแหน่ง

Company : บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาฝึกงาน : ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • TV Production
  • Production – TV Program 4 คน
  • News 4 คน
  • Artist Management 2 คน
  • Broadcast Design 1 คน
 • Concert & Event
  • Project C&E 2 คน
  • Production C&E 4 คน
  • Creative 2 คน
  • PR 2 คน
  • Marketing 2 คน
  • New Media 1 คน
 • Music
  • PR 2 คน
  • Digital 2 คน
  • Graphic Design 1 คน
 • Online Business
  • Web Content 1 คน
  • Graphic Design 2 คน
  • Production – TV Seetion 2 คน
  • Qikplay 1 คน
  • Music Course 2 คน
 • Office
  • Secretary 1 คน
  • Legal & Business Affairs 1 คน
  • Strategic Planning 1 คน
  • Accounting 2 คน
  • IT 1 คน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • 1. ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเพจ Facebook ที่ https://www.facebook.com/HR.BECTERO/
 • 2. ทรานสคริป / ผลการเรียน
 • 3. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
 • 4. บัตรประชาชน
 • 5. ทะเบียนบ้าน

** หมายเหตุ เอกสารในการสมัครขอให้ส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นและตั้งชื่อไฟล์ตามเอกสารนั้นๆ ถ้าส่งเอกสารครบแล้ว บริษัทถึงจะพิจารณาการขอฝึกงาน

ส่งเอกสารการสมัครที่ mail : nattachai@bectero.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • 1. ระยะเวลาในการส่งใบสมัครเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ระยะเวลาในการฝึกเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 • 2. ระยะเวลาในการส่งใบสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม
  • ระยะเวลาในการฝึกเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม
 • 3. ระยะเวลาในการส่งใบสมัครเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
  • ระยะเวลาในการฝึกเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

การประกาศผลการสมัคร ทางบริษัทจะโทรแจ้งเฉพาะผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาเท่านั้น

   รายละเอียดเพิ่มเติม

[GMM GRAMMY และบริษัทในเครือ] นิสิตฝึกงาน : หลายตำแหน่ง (เลือกและระบุความสนใจในใบสมัคร)

Company : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาฝึกงาน : สามารถระบุได้ตามความสนใจ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • บัญชีการเงิน
 • ประชาสัมพันธ์
 • ครีเอทีฟ
 • การคลาด
 • ทรัพยากรบุคคล
 • สารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ธุรการ
 • โปรดักชั่นอีเว็นท์
 • กองถ่ายละคร
 • กองบรรณาธิการข่าว
 • ตากล้อง
 • อุปกรณ์ประกอบฉาก
 • ตัดต่อ
 • ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจในตำแหน่งที่สมัคร

สามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารแนบเพื่อพิจารณาได้ผ่านทาง http://gjob.gmmgrammy.com/trainee/

หากผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์และยื่นเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

   สมัครนิสิตฝึกงาน    รายละเอียดเพิ่มเติม

[AIS Startup] นิสิตฝึกงาน : Online Marketing

Company : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาฝึกงาน : สิงหาคม – พฤศจิกายน

รายละเอียดงาน
 • สนใจศึกษาการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
 • แสดงความคิดสร้างสรรค์และสามารถแปลงความคิดนั้นมาสู่การปฏิบัติได้จริง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
 • สามารถใช้ Social Media ต่างๆได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณวุฒิปริญญาตรี
 • เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing / Mass Communication / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Word / Microsoft Powerpoint รวมทั้งสามารถใช้ Social Media สำหรับการทำงานได้

   สมัครงาน และรายละเอียดเพิ่มเติม

[KOHLER (Thailand)] Technical Publication Amalyst

Company : Kohler (Thailand)

Role and Responsibility

 • Editing and Proofreading – responsible for editing and proofreading documents or sets of documents to ensure correct installation instruction, grammar, technical accuracy, and adherence to corporate and departmental guidelines.
 • Leads the initial creation and on going technical content of installation instructions, homeowners guides, service parts publications, and servicing producers.
 • Delivery literature on business plan.
 • Support video, any digital media in website on business need.
 • Maintain accurate tracking metrics for all their literature projects.

   Download Job Detail Document

ภาพกิจกรรม

[Gallery] กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการทำ Photo Stock สำหรับธุรกิจออนไลน์’

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการทำ Photo Stock สำหรับธุรกิจออนไลน์' เพื่อให้นิสิตที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์วศิน ลีลานุรัตน์ และอาจารย์วุฒิไกร โสวรรณการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561...

[Gallery] ร่วมเจรจาความร่วมมือ กับ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุมและหารือกับ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม Photo...

[Gallery] เจรจาความร่วมมือกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อร่วมมือด้านกิจกรรม Movie Club ในการเชิญผู้กำกับภาพยนตร์จากฝรั่งเศส และจัดเทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ฝรั่งเศสที่น่าสนใจให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเรียนนวัตกรรมสื่อสารสังคม...

[Gallery] ร่วมเจรจาความร่วมมือ กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมหารือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงแนวทางพัฒนาการและมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561...

[Gallery] First Film Festival (Premier Plans) @ COSCI.SWU

กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง "A Taste of Ink" วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นส่วนหนึ่งของงาน First Film Festival (Premier Plans)...

[Gallery] CO-FEST ครั้งที่ 2 : 16 กุมภาพันธ์ 2561

บรรยากาศงาน CO-FEST ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ 2561) ในวันที่สองเป็นกิจกรรมการขายของจากนิสิตฯ และการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี (COSCI Band) โดยที่นิสิตของเราก็ได้สร้างสีสันในคืนวันศุกร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับวันที่ 2...

COSCI 30 SEC / COSCI Activity Hi-light

video

[COFEST REPLAY] COVER DANCE : COS48

ทีม : COS48 การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ----- CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
video

[COFEST REPLAY] COVER DANCE : HEIZEL

ทีม :  HEIZEL การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ----- CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
video

[COFEST REPLAY] COVER DANCE : THE RED

ทีม : THE RED การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ----- CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานนิสิต

video

[Animation] The Twisted

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Gift

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Magic Box of Glumland

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ

[Infographic] องค์การคลังสินค้า - บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ

บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ

ประเภทการประกวด : ออกแบบภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์
จัดโดย : องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียด
 • องค์การคลังสินค้า (อคส.) จัดให้มีการประกวดออกแบบสื่อ Infographic การสร้างการรับรู้บทบาท และภารกิจองค์การคลังสินค้า ภายใต้หัวข้อ “บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ’’ และเชิญชวนกลุ่ม คนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องการออกแบบได้แสดงความรู้ความสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ Infographic เพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การคลังสินค้า
กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  • วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • เปิดโหวตผลงานผ่านทาง http://www.pwo.co.th
  • 1 มีนาคม 2561 ถึง – มีนาคม 2561
  • โดยคัดเลือกจากผู้ทีได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด 5 อันดับเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด
  • 10 เมษายน 2561 ทางหน้าเว็บไซต์ อคส.
 • มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
  • 20 เมษายน 2561
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 15,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร (5 รางวัล)
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอน จำนวน 2 แผ่น
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 จำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว)
 • ผลงานการออกแบบสื่อ Infographic 2 ชิ้นงาน จะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ เพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินประกอบด้วย
  • ไฟล์กราฟิกประเภท Vector ที่ Create Outline แล้ว โหมดสี CMYK
  • ไฟล์รูปแบบนามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ไฟล์ (สำหรับการพิมพ์ภาพขนาด A 3)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ E-mail: pr@pwo.mail.go.th

   ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

[Video Clip / Poster] ส่วนกิจการนิสิต - บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา

บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา

ประเภทการประกวด : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ และโปสเตอร์
จัดโดย : ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • ส่วนกิจการนิสิต เชิญชวนนิสิต มศว ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์วิดีโอและโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา” เพื่อปลุกพลังและสร้างความตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชั่น
กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  • วันนี้ – 26 มีนาคม 2561
รางวัล
 • การสร้างสรรค์วีดีโอ
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : 8,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 3,000 บาท
 • การสร้างสรรค์โปสเตอร์
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 2,000 บาท
 • ผู้ที่ส่งผลงานทุกคนจะได้รับชั่วโมงจิตอาสา / ตรากิจกรรม
  • สำหรับนิสิตรหัส 60 จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา
   • ส่งประกวดวีดีโอ ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง
   • ส่งประกวดโปสเตอร์ ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
  • สำหรับนิสิตรหัส 59 ลงมา จะได้รับตรากิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ / จริยธรรม)
กำหนดการประกวด
 • การสร้างสรรค์วีดีโอ
  • มีเนื้อหาบอกลาการโกงเริ่มได้ที่ตัวเรา ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์และการตัดต่อ
  • Aspect Ratio 6:9 / HD 720p ขึ้นไป
  • รูปแบบไฟล์ .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเอกสารอธิบายแนวคิด เนื้อเรื่องย่อ และรายชื่อผู้จัดทำ
 • การสร้างสรรค์โปสเตอร์
  • มีข้อความแสดงถึงการต่อต้านการโกงหรือการปฏิเสธการโกงเริ่มได้ที่ตัวเรา
  • ส่งเป็นไฟล์ .jpg ขนาด A3 บันทึกลงแผ่น DVD
 • ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือส่งผ่านทาง swuactclub@outlook.com

   ดาวน์โหลดรายละเอียด

[ประกาศ] ผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตเรียนดีเยี่ยม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560

.
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 ทุน

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

[ประกาศ] ผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (นิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ / นิสิตช่วยงานจิตอาสา)

.
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้

 • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา

   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2561

.
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่สนใจยื่นขอทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ และทำการส่งพร้อมเอกสารแนบมายัง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ)

สามารถส่งเอกสารได้ภายใน 31 มกราคม 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

งดสอนวิชาโท CD211 (B01) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

Narrative Techniques in Cinema and Digital Media
อาจารย์ผู้สอน : อ.อธิป เตชะพงศธร

งดสอน : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
เริ่มสอน : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ณ ห้องบรรยาย 701 ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียน (นิสิต IC12)

วิชา CSC133 Management Information System (อ.ปริญญ์ โสภา)
ย้ายจากวันพุธ เป็นวันจันทร์ เวลา 13.30-16.20 น.
ณ ห้องบรรยาย 901 ชั้น 9 (ตึกริมน้ำ)

วิชา COS104 Media Studies (อ.วิมลณัฐ ทองสะอาด)
ย้ายจากวันจันทร์ เป็นวันพุธ เวลา 13.30-17.20 น.
ณ ห้องบรรยาย 1003 ชั้น 10 (ตึกริมน้ำ)

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 (แอดมิชชัน)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

ผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ที่ต้องยื่นวิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 เพิ่มเติม)

และรอบที่ 4 (แอดมิชชัน) ผ่านการยื่นผลการเรียน GPAX, คะแนน O-NET และ GAT 

สามารถตรวจสอบระเบียบการและสมัครได้ทาง http://tcas.cupt.net ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หรือตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นที่นี่

วารสารวิชาการล่าสุด

cover_issue_978_en_us

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9)
มกราคม – มิถุนายน 2560

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED