เปลี่ยนแปลงห้องเรียน : 25-26 เมษายน 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

25 เมษายน 2561

วิชา อาจารย์ เปลี่ยนแปลงไปห้อง
COS105 อ.นิติ ห้องคอมพิวเตอร์ 601 ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)
CD413 อ.พิชัยวัฒน์ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
CS301 อ.ปิลันลน์ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
COS104 อ.วิมลณัฐ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
COS103 อ.อัญญาณี ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
CS103 Aj.Andrew ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)
CD361 อ.ดร.อุสุมา ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
ID202 อ.ศรันถ์ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)

26 เมษายน 2561

วิชา อาจารย์ เปลี่ยนแปลงไปห้อง
IC102 อ.อภิรพี ห้อง 602 ชั้น 6  อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
CC102 อ.อรรถศิษฐ์ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
INC152 อ.กิติศักดิ์ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)
INC203 อ.ดร.ชัชฎา ห้องคอมพิวเตอร์ 602 ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ตึกริมน้ำ)
CB429 ผศ.ดร.ประมา ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
COS301 อ.ปรวรรธ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
CS102 Aj.Mikel ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
COS302 อ.ดร.วีระนันท์ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)
CD201 Aj.Andrew ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400)

 

รวมทั้งการงดใช้โถงกิจกรรมชั้น 1 เนื่องจากเป็นสถานที่รอสัมภาษณ์ฯ ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งห้องสอบ : การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) - สอบ 22 เมษายน 2561

.
ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) รอบที่ 10 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ขอสอบย้อนหลัง โดยทางศูนย์ภาษาและทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ดำเนินการประสานงานขอจัดสอบใหม่ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :

   รายชื่อนิสิต และ ห้องสอบ SWU-SET (ชั้นปีที่ 1)    รายชื่อนิสิต และ ห้องสอบ SWU-SET (ชั้นปีที่ 2-4)
   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET

ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 : ภายใน 2 เมษายน 2561

.
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถขอหนังสือนำเพื่อเข้าฝึกงานตามบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ได้ ตามรายละเอียดดังนี้ :

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน จากหน้า Download ของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น และนำส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16
 • วิทยาลัยฯ จะทำการออกหนังสือขอฝึกงานให้นิสิต เพื่อนำไปยื่นให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อขอรับหลังจากยื่นแบบฟอร์ม 3 วันทำการ
 • นิสิตนำใบตอบรับเข้าฝึกงานจากบริษัท ส่งที่วิทยาลัยฯ เพื่ออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน

โดยนิสิตจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน.. ขอให้น้องๆ ตรวจสอบวันเวลาสอบ และเตรียมเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ ให้ครบถ้วย หากขาดเอกสารใดไปจะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 😉

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2561/610017.pdf หรือผ่านทางระบบประกาศผลของมหาวิทยาลัย 😀

   รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

ขยายวันส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ที่รายงานตัว TCAS รอบที่ 1 : ภายใน 30 เมษายน 2561

.

สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารรายงานตัวได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

“งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110”

ทั้งนี้ นิสิตใหม่ต้องทำการส่งไฟล์รูปถ่ายในชุดนิสิต (ที่ขอไฟล์มาจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) ทาง eds@g.swu.ac.th หากไม่ใช่จะได้รับอีเมล์ให้ส่งรูปมาใหม่

[กิจกรรมมหาวิทยาลัย] กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (รับตราประทับกิจกรรม)

.
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคกลาง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 สถาบัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ มศว องครักษ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้สวมใส่ชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย
  • นิสิตรหัส 59 ลงมา ได้รับเป็นตราประทับกิจกรรมหมวด 2 (พัฒนาบุคลิกภาพ)
  • นิสิตรหัส 60 ได้รับเป็นกิจกรรมเลือก (ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.

[Short Film] สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย - Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)

Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) “สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “

ประเภทการประกวด : ประกวดภาพยนตร์สั้น
จัดโดย : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รายละเอียด
 • สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อค้นหาผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
 • ผลงานทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 28 ทีมจะได้ออกอากาศ ทาง ททบ.5 และช่อง TGN 177 ประเทศ ใน6 ทวีปทั่วโลกและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 29 – 40 จำนวน 12 ทีม ผลงานจะได้ออกอากาศทางช่อง TGN 177 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • เปิดรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักการทำหนังแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ในแง่มุมหนังสั้น
 • ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยถ่ายทำจากสถานที่จริงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในฉากประกอบในหนังสั้น รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 • ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอีกทั้งผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด กฎกติกา ได้ที่ Fanpage)
 • โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตหนังเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ให้แก่ทุกทีมที่ส่งพล็อทเรื่องและผ่านการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ทุกทีมที่สมัครเข้ามาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งจะได้พบกับวิทยากร, ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากมาย ฟรี! ตลอดรายการ
กำหนดการประกวด
 • สมัครได้แล้ว
  • วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 เท่านั้น
 • Workshop การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
  • 7-8 เมษายน 2561
 • ส่งพล็อตเรื่องให้พิจารณา
  • 9-12 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
  • ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภายในเวลา 24.00 น)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย
  • 5 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล
  • 9 พฤษภาคม 2561
 • ออกอากาศเทปแรก (Teaser)
  • 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น.
รางวัล
 • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 :โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็น รางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลพิเศษ
  • เงินรางวัล 20,000 บาทสำหรับการสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมโหวต
 • **รวมรางวัลมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 096-758-5009 หรือทาง amuse-amaze@hotmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/amuseandamazecontest/ หรือทาง Line ID : amuseandamaze

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 

โดย : มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียด
 • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี
 • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม

[Gallery] โครงการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศัยภาพนิสิตและบุคลากร (ฝึกอบรมและปฏิบัติด้านการถ่ายภาพนอกสถานที่ฯ)

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศัยภาพนิสิตและบุคลากร โดยเน้นการฝึกอบรมและปฏิบัติด้านการถ่ายภาพ ทัศนียภาพ (Landscape) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพกับวิทยากรมากประสบการณ์ คุณอุษา มานิตานนท์ คุณธนาศักดิ์ บุญล้ำ และ คุณจรรยวรรธ สุธรรมา เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน...

[Gallery] โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 โดยภายในงานมีตัวอย่างการแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งอาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาลัยฯ ร่วมการการเดินแบบชุดผ้าไทยภายในงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ...

[Gallery] กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รู้จักและทราบถึงวิธีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุด้านอัคภีภัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม Photo...

[Gallery] COSCI GAME 2018

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างสาขาวิชา ในโครงการ "COSCI GAME 2018" โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายหลายชนิด ได้แก่ แชร์บอล / วอลเลย์บอล...

[Gallery] COSCI x CREATIVE CITIZEN : กิจกรรมอบรม ‘Design 4 Good’

Creative Citizen ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในงานนี้นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบแล้ว ยังได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้านสุขภาพของจริง พร้อมนำเสนอและได้รับคำแนะนำจากวิทยากรและทีมงาน เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอผลงานในอนาคตต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ...

[Gallery] กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการทำ Photo Stock สำหรับธุรกิจออนไลน์’

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และการทำ Photo Stock สำหรับธุรกิจออนไลน์' เพื่อให้นิสิตที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์วศิน ลีลานุรัตน์ และอาจารย์วุฒิไกร โสวรรณการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561...

COSCI 30 SEC / COSCI Activity Hi-light

video

[COSCI HILGHT] กิจกรรม COSCI GAME 2018

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างสาขาวิชา ในโครงการ "COSCI GAME 2018" โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายหลายชนิด ได้แก่ แชร์บอล / วอลเลย์บอล...
video

[UNIFORM IS A MUST] นิสิตนวัตกรรมสื่อสารสังคม แต่งชุดนิสิตให้ถูกระเบียบกันเถอะ!

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกันแต่งกายในชุด 'นิสิตถูกระเบียบ' ทุกครั้งที่เข้าเรียน และติดต่อรับบริการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยกันเถอะ! 😀 วีดีโอประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมภาพลักษณ์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   โดย : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดทำโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์...
video

[COSCI HILGHT] MARVEL BREAKDOWN ล้วงทะลุจักรวาลมาร์เวล

บรรยากาศงานสัมมนา “MARVEL BREAKDOWN ล้วงทะลุจักรวาลมาร์เวล” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในงานนี้ ได้เปิดเผยทุกแง่มุมของการ์ตูนและภาพยนตร์ MARVEL...

ผลงานนิสิต

video

[Animation] The Twisted

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Gift

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Magic Box of Glumland

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[Fictionlog] นิสิตฝึกงาน : Illustrator & Graphic Design

Company : Fictionlog
ช่วงเวลาฝึกงาน : สามารถระบุวันเวลาในการฝึกได้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • llustrator & Graphic Design
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม PS หรือ Sai ได้คล่องแคล่ว
 • มีทักษะและชื่นชอบการวาดภาพประกอบหรือการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจ
 • วาดภาพได้หลากหลายแนว
 • ทำงานเป็นทีมได้
สิ่งที่นิสิตจะได้รับระหว่างการฝึกงาน
 • วาดภาพปกนิยายลงใน Fictionlog
 • ทำ Art Work ให้สื่อต่างๆ ของ Fictionlog
 • ข้าวกลางวันฟรี
 • บรรยากาศเป็นกันเองชิลๆ มี PS4 และบอร์ดเกมให้เล่นทุกวันศุกร์
 • พี่ๆใจดี (ม้าก)

สามารถส่ง Portfolio แนะนำตัวเองและเหตุผลที่อยากมาฝึกงานกับ Fictionlog มาที่
kullarat.s@storylog.co โดยตั้งชื่อ Subject E-Mail ว่า “สมัครฝึกงาน Illustrator & Graphic Design”

   รายละเอียดเพิ่มเติม

[Rabbit Digital Group] นิสิตฝึกงาน : โครงการกระต่ายลองงาน LAB RABBIT

Company : Rabbit Digital Group
ช่วงเวลาฝึกงาน : 4 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2561 (8 สัปดาห์)

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • Client Service
 • Content Creator
 • Creative
 • Finance & Accounting
 • Graphic Designer
 • HR
 • Media Planner
 • PR
 • Strategic Planner
รายละเอียดเพิ่มเติม

Rabbit Digital Group ชวนน้องนักศึกษาไฟแรง มาขึ้นยานแม่ พร้อมจั๊มป์ด้วยกันกับ LAB Rabbit โครงการกระต่ายลองงาน ที่เราจะจับคุณ ลองงานจริง ลองกับคนจริง โปรเจคจริง ลองโดนดุจริง ชมจริง เพื่อได้ประสบการณ์จริง จนกลายเป็นกระต่ายดัดแปลงสุดแกร่ง

นอกจากจะได้ทำงานกับทีมงานในบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Rabbit’s Tale, Moonshot, Code&Craft และ The Zero แล้ว ยังได้ลงมือทำโปรเจคร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน และแน่นอนมาสนุกกับกิจกรรมมากมายที่เราเตรียมไว้ให้

 • รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2561
 • ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม 086-7775406

   สมัครนิสิตฝึกงาน    รายละเอียดเพิ่มเติม

[BEC-Tero Entertainment] นิสิตฝึกงาน : หลากหลายตำแหน่ง

Company : บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
ช่วงเวลาฝึกงาน : ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • TV Production
  • Production – TV Program 4 คน
  • News 4 คน
  • Artist Management 2 คน
  • Broadcast Design 1 คน
 • Concert & Event
  • Project C&E 2 คน
  • Production C&E 4 คน
  • Creative 2 คน
  • PR 2 คน
  • Marketing 2 คน
  • New Media 1 คน
 • Music
  • PR 2 คน
  • Digital 2 คน
  • Graphic Design 1 คน
 • Online Business
  • Web Content 1 คน
  • Graphic Design 2 คน
  • Production – TV Seetion 2 คน
  • Qikplay 1 คน
  • Music Course 2 คน
 • Office
  • Secretary 1 คน
  • Legal & Business Affairs 1 คน
  • Strategic Planning 1 คน
  • Accounting 2 คน
  • IT 1 คน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • 1. ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเพจ Facebook ที่ https://www.facebook.com/HR.BECTERO/
 • 2. ทรานสคริป / ผลการเรียน
 • 3. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
 • 4. บัตรประชาชน
 • 5. ทะเบียนบ้าน

** หมายเหตุ เอกสารในการสมัครขอให้ส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นและตั้งชื่อไฟล์ตามเอกสารนั้นๆ ถ้าส่งเอกสารครบแล้ว บริษัทถึงจะพิจารณาการขอฝึกงาน

ส่งเอกสารการสมัครที่ mail : nattachai@bectero.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 • 1. ระยะเวลาในการส่งใบสมัครเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ระยะเวลาในการฝึกเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
 • 2. ระยะเวลาในการส่งใบสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม
  • ระยะเวลาในการฝึกเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม
 • 3. ระยะเวลาในการส่งใบสมัครเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
  • ระยะเวลาในการฝึกเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

การประกาศผลการสมัคร ทางบริษัทจะโทรแจ้งเฉพาะผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาเท่านั้น

   รายละเอียดเพิ่มเติม

[GMM GRAMMY และบริษัทในเครือ] นิสิตฝึกงาน : หลายตำแหน่ง (เลือกและระบุความสนใจในใบสมัคร)

Company : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาฝึกงาน : สามารถระบุได้ตามความสนใจ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • บัญชีการเงิน
 • ประชาสัมพันธ์
 • ครีเอทีฟ
 • การคลาด
 • ทรัพยากรบุคคล
 • สารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ธุรการ
 • โปรดักชั่นอีเว็นท์
 • กองถ่ายละคร
 • กองบรรณาธิการข่าว
 • ตากล้อง
 • อุปกรณ์ประกอบฉาก
 • ตัดต่อ
 • ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจในตำแหน่งที่สมัคร

สามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารแนบเพื่อพิจารณาได้ผ่านทาง http://gjob.gmmgrammy.com/trainee/

หากผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์และยื่นเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

   สมัครนิสิตฝึกงาน    รายละเอียดเพิ่มเติม

[AIS Startup] นิสิตฝึกงาน : Online Marketing

Company : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาฝึกงาน : สิงหาคม – พฤศจิกายน

รายละเอียดงาน
 • สนใจศึกษาการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
 • แสดงความคิดสร้างสรรค์และสามารถแปลงความคิดนั้นมาสู่การปฏิบัติได้จริง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
 • สามารถใช้ Social Media ต่างๆได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณวุฒิปริญญาตรี
 • เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing / Mass Communication / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Word / Microsoft Powerpoint รวมทั้งสามารถใช้ Social Media สำหรับการทำงานได้

   สมัครงาน และรายละเอียดเพิ่มเติม

[KOHLER (Thailand)] Technical Publication Amalyst

Company : Kohler (Thailand)

Role and Responsibility

 • Editing and Proofreading – responsible for editing and proofreading documents or sets of documents to ensure correct installation instruction, grammar, technical accuracy, and adherence to corporate and departmental guidelines.
 • Leads the initial creation and on going technical content of installation instructions, homeowners guides, service parts publications, and servicing producers.
 • Delivery literature on business plan.
 • Support video, any digital media in website on business need.
 • Maintain accurate tracking metrics for all their literature projects.

   Download Job Detail Document

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 (แอดมิชชัน)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

ผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ที่ต้องยื่นวิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 เพิ่มเติม)

และรอบที่ 4 (แอดมิชชัน) ผ่านการยื่นผลการเรียน GPAX, คะแนน O-NET และ GAT 

สามารถตรวจสอบระเบียบการและสมัครได้ทาง http://tcas.cupt.net ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หรือตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นที่นี่

วารสารวิชาการล่าสุด

cover_issue_978_en_us

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9)
มกราคม – มิถุนายน 2560

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED