[ประกาศ] นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้ประเพณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางไฟล์ด้านล่างนี้ :

   นโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ฯ ปีการศึกษา 2561

สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลได้ผ่านทาง

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

– 02-649-5000 ต่อ 11266 หรือ 02-259-2343
– ทาง prcosciswu@gmail.com
– ทาง Facebook : COSCI SWU
– ทาง Line : @cosci

[ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์] งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ตามประกาสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดกประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษามีความจำเป็นจะต้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยจึงของดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันดังกล่าว ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรีได้ผ่านทาง http://edservices.op.swu.ac.th

   เว็บไซต์ ‘ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา’    ดาวน์โหลดประกาศ

[ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์] ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เทคนิคการสร้างข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในการนี้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในโครกาารดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/f9pPW9 ภายในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้

   สมัครเข้าร่วมโครงการฯ    ดาวน์โหลดประกาศ

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรม 'ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม'

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม “โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน

 

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้นจะเข้าร่วมใน รุ่นที่ 1 (สำหรับนิสิต TCAS รอบ 1) และ รุ่นที่ 2 (สำหรับนิสิต TCAS รอบ 2 หรือไม่สะดวกเข้าร่วมในรุ่นที่ 1) สำหรับนิสิตคนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครตามที่ได้รับทางจดหมาย หรือทางอีเมล์ หรือทางลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ส่งมาที่ “ส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110” หรือทำการแสกนหน้าแบบตอบรับที่น้องๆ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และส่งมาทาง E-mail : ssoinspirationcamp@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขประจำตัวนิสิต สาขาวิชา คณะ

   ดาวน์โหลดใบสมัคร / แบบตอบรับฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และต้องการเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น, โอนย้ายสถานศึกษา มายังสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารใหม่ สามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

   รายละเอียดและหลักฐานประกอบการสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต (คุณดวงสมร ทวีสุข)  โทร. 02-6495000 ต่อ 12086
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

[กำหนดการ] กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ และกิจกรรมรับน้องใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

ตามที่ทางสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่แล้ว ยังมีกิจกรรมที่แต่ละสาขาวิชาได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และความสามัคคีภายในสาขาวิชา

ทางฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ จึงขอสรุปรายละเอียดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของแต่ละสาขาวิชาตามตารางแนบท้ายนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

   กำหนดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่

ติดต่อและแจ้งข้อมูลกิจกรรมรับน้องใหม่

หากพบเห็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือ ผิดระเบียบข้อบังคับของตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ หรือ ต้องการแจ้งข้อมูลและร้องเรียนการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ สามารถส่งข้อมูลได้ผ่านทางช่องทางดังนี้ (ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ) :

 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  • ผ่านทาง Social Network ของวิทยาลัยฯ Facebook / Twitter / Line@
  • ผ่านทาง E-mail prcosciswu@gmail.com
  • ผ่านทางโทรศัพท์ 02-259-2343 หรือ 02-649-5000 ต่อ 11266 (ภายในวันและเวลาราชการ)
 • สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผ่านทาง Social Network ของสโมสรนิสิตฯ : SmoCosci
  • ผ่านทางโทรศัพท์ 061 – 4080485 (พี่อิม), 063 – 9188222 (พี่มิ้ม), 090 – 9592068 (พี่อัญ)

[★] รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561 / รับสมัคร : 10-15 กรกฎาคมนี้

ทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ฐานะครอบครัวยากจน หรือมีเหตุผลในการขอทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีและรักษาระดับมาโดยตลอด
 • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 14 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) หรือดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
 • นิสิตที่ส่งใบสมัครต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์การพิจารณาและคัดเลือกในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1302 ชั้น 13 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 

โดย : มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียด
 • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี
 • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ผลงานนิสิต

video

[Animation] The Twisted

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Gift

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Magic Box of Glumland

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ

[Short Film] สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย - Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)

Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) “สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “

ประเภทการประกวด : ประกวดภาพยนตร์สั้น
จัดโดย : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รายละเอียด
 • สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อค้นหาผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
 • ผลงานทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 28 ทีมจะได้ออกอากาศ ทาง ททบ.5 และช่อง TGN 177 ประเทศ ใน6 ทวีปทั่วโลกและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 29 – 40 จำนวน 12 ทีม ผลงานจะได้ออกอากาศทางช่อง TGN 177 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • เปิดรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักการทำหนังแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ในแง่มุมหนังสั้น
 • ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยถ่ายทำจากสถานที่จริงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในฉากประกอบในหนังสั้น รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 • ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอีกทั้งผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด กฎกติกา ได้ที่ Fanpage)
 • โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตหนังเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ให้แก่ทุกทีมที่ส่งพล็อทเรื่องและผ่านการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ทุกทีมที่สมัครเข้ามาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งจะได้พบกับวิทยากร, ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากมาย ฟรี! ตลอดรายการ
กำหนดการประกวด
 • สมัครได้แล้ว
  • วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 เท่านั้น
 • Workshop การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
  • 7-8 เมษายน 2561
 • ส่งพล็อตเรื่องให้พิจารณา
  • 9-12 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
  • ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภายในเวลา 24.00 น)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย
  • 5 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล
  • 9 พฤษภาคม 2561
 • ออกอากาศเทปแรก (Teaser)
  • 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น.
รางวัล
 • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 :โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็น รางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลพิเศษ
  • เงินรางวัล 20,000 บาทสำหรับการสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมโหวต
 • **รวมรางวัลมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 096-758-5009 หรือทาง amuse-amaze@hotmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/amuseandamazecontest/ หรือทาง Line ID : amuseandamaze

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[กิจกรรมมหาวิทยาลัย] กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (รับตราประทับกิจกรรม)

.
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคกลาง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 สถาบัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ มศว องครักษ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้สวมใส่ชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย
  • นิสิตรหัส 59 ลงมา ได้รับเป็นตราประทับกิจกรรมหมวด 2 (พัฒนาบุคลิกภาพ)
  • นิสิตรหัส 60 ได้รับเป็นกิจกรรมเลือก (ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน : 25-26 เมษายน 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

25 เมษายน 2561

[table “” not found /]

26 เมษายน 2561

[table “” not found /]

 

รวมทั้งการงดใช้โถงกิจกรรมชั้น 1 เนื่องจากเป็นสถานที่รอสัมภาษณ์ฯ ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

ผ่านการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน โดยไม่ต้องยื่นคะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ

สามารถตรวจสอบระเบียบการและสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th ในวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2561 นี้ และต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางระบบของวิทยาลัย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 23.00 น.

วารสารวิชาการล่าสุด

cover_issue_978_en_us

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9)
มกราคม – มิถุนายน 2560

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED