ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุดท้ายในการส่งใบยื่นคำร้อง ขอเพิ่มจำนวนนิสิต (ใบฟ้า) ภายใน 16.00 น.

สำหรับนิสิตที่ยื่นคำร้องขอเพิ่มจำนวนนิสิต (ใบฟ้า) หลังจากให้อาจารย์เซ็นแล้วสามารถส่งที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16 ภายใน 16.00 น. วันนี้ (19 มกราคม 2561) เท่านั้น!

หากนำส่งใบฟ้าแล้ว อย่าลืมลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ก่อนเวลาที่ระบบปิด หากระบบปิดแล้วจะไม่สามารถเพิ่มชื่อได้ ถึงแม้อาจารย์จะเซ็นอนุญาตแล้วก็ตาม

ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถขอหนังสือนำเพื่อเข้าฝึกงานตามบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ได้ ตามรายละเอียดดังนี้ :

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน จากหน้า Download ของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น และนำส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16
 • วิทยาลัยฯ จะทำการออกหนังสือขอฝึกงานให้นิสิต เพื่อนำไปยื่นให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อขอรับหลังจากยื่นแบบฟอร์ม 3 วันทำการ
 • นิสิตนำใบตอบรับเข้าฝึกงานจากบริษัท ส่งที่วิทยาลัยฯ เพื่ออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน

 

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 15-22 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่ 15 – 22 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://supreme.swu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันสุดท้าย ที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 24.00 น.)

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ยื่นคำร้องของเพิ่มจำนวนนิสิต (ใบฟ้า) สามารถมาดำเนินการขอได้ที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16 และนำไปยื่นให้อาจารย์ผู้สอน หากอาจารย์เซ็นอนุญาตแล้ว ให้นิสิตที่ขอเพิ่มชื่อไว้ทุกคนต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ภายในวันและเวลาที่ระบบเปิดเท่านั้น

หากระบบปิดแล้วจะไม่สามารถเพิ่มชื่อได้ ถึงแม้อาจารย์จะเซ็นอนุญาตแล้วก็ตาม

กำหนดการฝึกภาคสนามและการเตรียมตัว นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้การฝึกภาคสนามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวไปฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดเอกสาร

ขยายวันส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ที่รายงานตัว TCAS รอบที่ 1 ภายใน 30 เมษายน 2561

สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารรายงานตัวได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

“งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110”

ทั้งนี้ นิสิตใหม่ต้องทำการส่งไฟล์รูปถ่ายในชุดนิสิต (ที่ขอไฟล์มาจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) ทาง eds@g.swu.ac.th หากไม่ใช่จะได้รับอีเมล์ให้ส่งรูปมาใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียน (นิสิต IC12)

วิชา CSC133 Management Information System (อ.ปริญญ์ โสภา)
ย้ายจากวันพุธ เป็นวันจันทร์ เวลา 13.30-16.20 น.
ณ ห้องบรรยาย 901 ชั้น 9 (ตึกริมน้ำ)

วิชา COS104 Media Studies (อ.วิมลณัฐ ทองสะอาด)
ย้ายจากวันจันทร์ เป็นวันพุธ เวลา 13.30-17.20 น.
ณ ห้องบรรยาย 1003 ชั้น 10 (ตึกริมน้ำ)

งดสอนวิชาโท CD211 (B01) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

Narrative Techniques in Cinema and Digital Media
อาจารย์ผู้สอน : อ.อธิป เตชะพงศธร

งดสอน : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
เริ่มสอน : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ณ ห้องบรรยาย 701 ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าอบรม "การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน" วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์นิสิตปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา
เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่สนใจยื่นขอทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ และทำการส่งพร้อมเอกสารแนบมายัง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ)

สามารถส่งเอกสารได้ภายใน 31 มกราคม 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ

[KOHLER (Thailand)] Technical Publication Amalyst

Company : Kohler (Thailand)

Role and Responsibility

 • Editing and Proofreading – responsible for editing and proofreading documents or sets of documents to ensure correct installation instruction, grammar, technical accuracy, and adherence to corporate and departmental guidelines.
 • Leads the initial creation and on going technical content of installation instructions, homeowners guides, service parts publications, and servicing producers.
 • Delivery literature on business plan.
 • Support video, any digital media in website on business need.
 • Maintain accurate tracking metrics for all their literature projects.

   Download Job Detail Document

ผลงานนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

video

[Animation] Alive

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ   เรื่องย่อ แอนิเมชั่นที่บอกเรื่องเรื่องราวของมลพิษในเมืองหลวง ผ่านลายเส้นและเทคนิคของสีน้ำที่ผสมผสานกับโมชั่นต่างๆ   Animator : Pawinee Eiampetch
video

[Short Film] ส่งติ๊ดมาชิดรัก

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ   เรื่องย่อ ภาพยนตร์สั้นย้อนไปสมัยที่ยังใช้เพจเจอร์และอัดเพลงจากวิทยุด้วยเครื่องเล่นเทป.. กับเรื่องราววามรักวุ่นๆ ที่หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมารักกัน   Director : Jaturong Sirirat Screenplay : Tanaporn Visanvetchakij Producer : Jutamat...
video

[Documentary Film] Dress As A Girl

ผลงานภาพยนตร์สั้นโดยนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เรื่องย่อ ภาพยนตร์สารคดีแบบสั้น ที่เล่าเรื่องราวการเป็น Drag Queen ตัวแม่ของประเทศไทย ของ 'ปันปัน นาคประเสริฐ' Co-Host รายการ Drag Race Thailand...

ภาพกิจกรรม

[Gallery] กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มศว องครักษ์ 2561

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ร่วมสร้างความสนุก แจกของรางวัล รวมทั้งได้นำเมาส์ปากกาให้น้องๆ ได้ทดลองวาดกันอีกด้วย...

[Gallery] ต้อนรับการศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง    COSCI SWU

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ผ่าน 3 โครงการ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย”
 • โครงการนักกีฬา

ผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ที่ต้องยื่นวิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถตรวจสอบระเบียบการและสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th

การศึกษา

วารสารวิชาการล่าสุด

cover_issue_978_en_us

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9)
มกราคม – มิถุนายน 2560

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED