ปี พ.ศ. 2562

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 : ทุนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร และการจัดการธุรกิจไซเบอร์

ซึ่งฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และพิจารณานิสิตที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเสนอชื่อนิสิตผู้ที่สมควรรับทุนให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของบริษัทเป็นลำดับ

โดยผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้ได้รับทุนของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในระดับของบริษัทนั้น นิสิตของวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการพิจารณาจำนวน 5 ราย ได้แก่

1. นางสาวนงนภัส ชำนาญ
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

2. นางสาวมัชฌิมา โพธิกุล
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

3. นายพิสิฐ ซื่อวิริยพันธุ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

4. นางสาวศศิมา มาพบสุข
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

5. นายสรวิชญ์ สุขอุดม
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย


ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 261 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)


#ทีมมศว #COSCISWU