ปี พ.ศ. 2562

[Update] วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS62 รอบที่ 5 (รับตรงแบบอิสระ) ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 5 : รับตรงแบบอิสระ

เปิดรับสมัคร

• 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 ทาง https://admission.swu.ac.th

เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

. . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
              •  กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
             •  กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ

•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับ ประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ
•  หรือ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (โปรดแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET มาในแฟ้มด้วย)
•  ผู้สมัครจะต้องจัดทำและอัปโหลดแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ของตนเอง โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ผ่านตามวิธีการด้านล่าง

. . .

เข้าสู่ระบบอัปโหลด Portfolio


. . .

รายละเอียดการจัดทำ Portfolio

• สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางการอัปโหลดออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB เท่านั้น (**ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปเล่ม)
• ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (รวมปกหน้า ปกหลัง) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ และขนาดต้องไม่เกิน A4

• ผลงานที่นำเสนอให้กรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
• ผู้สมัครจะต้องจัดทำและอัปโหลดแฟ้มประวัติ (Portfolio) ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th 
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 23.00 น.  (หากอัปโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากทางระบบ) 

. . .

เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน

• ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัว : ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว / ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา / คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูล อื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร
• ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือสำเนาใบ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ซึ่งแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
• ส่วนที่ 3 ผลงาน : ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครโดยมีจำนวนที่เหมาะสม
• 
ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ : ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล การได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ ความสามารถเกี่ยวกับ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร และความสามารถพิเศษอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือ ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์

. . .

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

- เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ หรือ เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร


- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

•  วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนื่อง กับวิชาเอกที่สมัคร หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก 

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

• แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก หาผ่านการคัดเลือกต้องนำฉบับจริงมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สัมภาษณ์ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
• สาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ จะสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน คือวันที่ 14 มิถุนายน 2562
• หากมีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โปรดแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET มาในแฟ้มฯ ด้วย

วิชาเอก รอบคัดเลือก รอบสัมภาษณ์วิชาการ
Portfolio (.pdf) สอบภาคปฏิบัติ Portfolio
และสัมภาษณ์วิชาการ
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ทักษะ, ความรู้ทั่วไปด้านการวาดภาพและการออกแบบ (เตรียมอุปกรณ์วาดเขียนแลระบายสีมาในวันสอบ)
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ -
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ทักษะด้านการแสดงเดี่ยว (Acting) พร้อมบท ยาวไม่เกิน 3-5 นาที
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม -

. . .

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 5)

สาขาวิชา รวม
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 5
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 5
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 5
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 5
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 5
รวม 30

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

       

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci