ปี พ.ศ. 2563

Short Clip : Annoying Old - อย่ารำคาญกันเลย

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (THESIS)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ