Admission

สมัครรับเข้าเรียน

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS

รายละเอียด TCAS63 กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โปรดติดตามข้อมูลอีกครั้ง.. เร็วๆ นี้


สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ หรือผ่านทาง เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม (ส่วนนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ยังคงเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเดิม)

 • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : 50,000 บาท ต่อภาคเรียน
 • วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร และสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม : 45,000 บาท ต่อภาคเรียน
 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร TCAS-62

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 1-15 ธ.ค. 61 11 ม.ค 62 19 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 4-28 ก.พ. 62 11 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62
3 การรับตรงร่วมกัน 17-29 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 11-12 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
4 การรับแบบ Admission 9-19 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 1-2 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62
5 การรับตรงแบบอิสระ 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

◆ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

• เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ

◆ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

• เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

◆ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

• เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

◆ วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

◆ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

◆ วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

◆ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก


คะแนนที่ใช้ในการยื่นคัดเลือก

◆ รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ ไม่น้อยกว่า 2.50)
• ใช้แฟ้มสะสมผลงานในการพิจารณาคัดเลือก

◆ รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
• ใช้คะแนน GAT และ วิชาสามัญ* ในการยื่นคัดเลือก (โดยสาขาอื่นๆ ใช้วิชา  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย / ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ใช้วิชา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2)

◆ รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
• ใช้
คะแนน GAT และ วิชาสามัญ*  ในการยื่นคัดเลือก (โดยสาขาอื่นๆ ใช้วิชา  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย / ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ใช้วิชา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2)
• ในรอบนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. เพื่อเลือกยื่น 6 อันดับ

* ติดตามรายละเอียดการสมัครและยื่นอันดับจากทาง ทปอ.

◆ รอบที่ 4 : แอดมิชชัน

• ใช้คะแนน GPAX + O-NET + GAT 
• ในรอบนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. เพื่อเลือกยื่น 4 อันดับ

* ติดตามรายละเอียดการสมัครและยื่นอันดับจากทาง ทปอ.

◆ รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 
• ใช้แฟ้มสะสมผลงานในการพิจารณาคัดเลือก
 
• สำหรับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จะใช้ คะแนน GAT และ วิชาสามัญ (วิชา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2) ในการคัดเลือกด้วย

แผนการรับและจำนวนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

วิชาเอก รับทั้งหมด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 55 25 25 - - 5
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 57 15 20 10 10 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 80 15 20 10 30 5
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30 17 13 - - -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 35 17 13 - - 5
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30 15 10 5 - -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 53 20 20 10 - 3
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 75 10 10 20 30 5
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 65 15 15 20 10 5
รวมทั้งหมด 480 149 146 75 80 30

* รายละเอียดโปรดติดตามระเบียบการในแต่ละรอบอีกครั้ง

สถานที่ศึกษา

ปีที่ 1 – 4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ การชำระเงิน ได้ที่ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15665

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยวัตกรรมสื่อสารสังคม

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11275 หรือ 11270

ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) หรือส่ง E-mail ที่ prcosciswu@gmail.com และทาง Social Network ของวิทยาลัยฯ