Admission

สมัครรับเข้าเรียน

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS64


รายละเอียด TCAS64 รูปแบบที่ 1

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ หรือผ่านทาง เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
•  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน หรือผลการเรียนเฉลี่ยนทั้งหมด (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
(ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ ต้องไม่น้อยกว่า 2.50) 
•  มีคุณสมบัติตามที่โครงการ / สาขาวิชากำหนด หรือประกาศไว้ในระเบียยบการ

•  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือต้องการยื่นเข้าศึกษาผ่านการเทียบวุฒิจากต่างประเทศ (เช่น GED, IGCSE, GCE O Level, IB เป็นต้น) สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเทียบวุฒิได้จากประกาศฯ ของ ทปอ. (ตรวจสอบที่นี่)

สัดส่วนการรับนิสิตใหม่ TCAS'64 ในแต่ละรอบ


ข้อมูลอัปเดต : 11 พฤศจิกายน 2563
** สำหรับรอบที่ 4 จะเปิดหากมีที่นั่งว่างจากรอบที่ผ่านมา.. รายละเอียดโปรดติดตามระเบียบการในแต่ละรอบอีกครั้ง

กำหนดการรับสมัคร TCAS'64

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 5-20 ม.ค. 64 5 ก.พ. 64 13 ก.พ. 64 22 ก.พ. 64
ทาง myTCAS
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน* 1-17 มี.ค. 64 - - 10 พ.ค. 64
ทาง myTCAS
3
การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) และ
การรับกลางร่วมกัน (Admission 2)
1-15 พ.ค. 64 รอบที่ 1 :
26 พ.ค. 64

รอบที่ 2 :
1 มิ.ย.64
รอบที่ 1 :
26-27 พ.ค. 64

รอบที่ 2 :
1 มิ.ย.64
5-6 มิ.ย. 64
4 การรับตรงแบบอิสระ 3-5 มิ.ย. 64 - - -

ข้อมูลอัปเดต :  5 พฤศจิกายน 2564
* ในการสอบรอบนั้นๆ มีบางสาขาวิชาที่มีการสอบข้อเขียน หรือ ปฏิบัติ โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการอีกครั้ง
* จำนวนรับในแต่ละรอบโปรดรอติดตามการประกาศอีกครั้ง

แผนการรับนิสิตในแต่ละรอบ TCAS'64

วิชาเอก รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 25 - -
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 15 -
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 15 -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 17 - -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 15 -
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 15 -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 20 -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 5 -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 20 -
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ 10 -
รวม 157 - - -

ข้อมูลอัปเดต : 27 พฤศจิกายน 2564
** รายละเอียดโปรดติดตามระเบียบการและจำนวนรับในแต่ละรอบอีกครั้ง

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง.. โปรดติดตามระเบียบการและประกาศรับสมัครอีกครั้งก่อนดำเนินการสมัคร


◆ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

• เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ

◆ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

• เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

◆ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

• เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

◆ วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

◆ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

◆ วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

◆ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

• เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
• มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

คะแนนที่ใช้ในการยื่นคัดเลือก

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง.. โปรดติดตามระเบียบการและประกาศรับสมัครอีกครั้งก่อนดำเนินการสมัคร


◆ รูปแบบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ ไม่น้อยกว่า 2.50)
• ใช้แฟ้มสะสมผลงานในการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปกและปกหลัง

.
รูปแบบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
• ใช้คะแนน GAT และ วิชาสามัญ* ในการยื่นคัดเลือก (โดยสาขาอื่นๆ ใช้วิชา  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย / ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ใช้วิชา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2)

.

รอบที่ 3 รูปแบบที่ 3.1 : การรับตรงร่วมกัน

• ใช้ คะแนน GAT และ วิชาสามัญ*  ในการยื่นคัดเลือก (โดยสาขาอื่นๆ ใช้วิชา  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย / ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ใช้วิชา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2)
• ในรอบนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. https://mytcas.com เพื่อเลือกยื่น 10 อันดับ

* ติดตามรายละเอียดการสมัครและยื่นอันดับจากทาง ทปอ.

.

รอบที่ 3 รูปแบบที่ 3.2 : แอดมิชชัน

• ใช้คะแนน GPAX + O-NET + GAT 
• ในรอบนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. https://mytcas.com เพื่อเลือกยื่น 10 อันดับ

* ติดตามรายละเอียดการสมัครและยื่นอันดับจากทาง ทปอ.

.

รูปแบบที่ 4 : การรับตรงอิสระ

• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
• ใช้แฟ้มสะสมผลงาน และคลิปวีดีโอแนะนำตัว ในการพิจารณาคัดเลือก
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม (ส่วนนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ยังคงเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเดิม)

 • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : 50,000 บาท ต่อภาคเรียน
 • วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร, สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม : 45,000 บาท ต่อภาคเรียน
 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

สถานที่ศึกษา

ปีที่ 1 – 4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ การชำระเงิน ได้ที่ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15665

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยวัตกรรมสื่อสารสังคม

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11275 หรือ 11270

ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) หรือส่ง E-mail ที่ prcosciswu@gmail.com และทาง Social Network ของวิทยาลัยฯ