History

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม”
(College of Social Communication Innovation)

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and Values)  

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักถึงคุณธรรมและสังคม

พันธกิจ :   1. ผลิตและพัฒนาคนด้านสื่อและการสื่อสารร่วมสมัย

                2. สร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านสื่อและการสื่อสาร

                3. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้ของวิทยาลัยสู่ชุมชน

                4. ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ

                5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม :  Collaborative                                            ทุกคนในองค์กรร่วมมือ ทำงานเป็นทีม

               Organizational excellence               มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

                                                                       และมีการทำงานที่ยอดเยี่ยมทั้งกระบวนการ และผลงาน

               Social Responsibility                        มุ่งเน้นการรับใช้สังคม และประเทศชาติ

               Corporate Governance                    กำกับดูแลอย่างมีธรรมมาภิบาล

               Innovation and Internationalization  มีนวัตกรรม และความเป็นสากล

สมรรถนะหลัก : Smart Communication                            รอบรู้การสื่อสาร 

                       Teamwork                                          ทำงานเป็นทีม

                        Modern                                             ทันสมัย

                        Morality and Social Responsibility    มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม 

                        Digital Literacy                                  รู้ทันดิจิทัล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม

ทั้งนี้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะ เทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ในการนี้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร กล่าวคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และศิลปศาสตรืบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มีหลักสูตรระดับบัณพิตศึกษา 2 หลักสุตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีนิสิตจำนวนกว่า 1,500 คนน