History

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม”
(College of Social Communication Innovation)

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and Values)  

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักถึงคุณธรรมและสังคม

พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการแก่ชุมชน

                 โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคมภายใต้การจัดการตาม

                 หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม :  Collaborative = ทุกคนในองค์กรร่วมมือ ทำงานเป็นทีม

                Organizational excellence = มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

                และมีการทำงานที่ยอดเยี่ยมทั้งกระบวนการ และผลงาน

                Social Responsibility = มุ่งเน้นการรับใช้สังคม และประเทศชาติ

                Corporate Governance = กำกับดูแลอย่างมีธรรมมาภิบาล

                Internationalist = มีความเป็นสากล  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) “มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ เทคโนโลยี

นำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อที่ทันสมัย”

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม

ทั้งนี้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะ เทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ในการนี้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร กล่าวคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และศิลปศาสตรืบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มีหลักสูตรระดับบัณพิตศึกษา 2 หลักสุตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีนิสิตจำนวนกว่า 1,500 คนน