History

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม”
(College of Social Communication Innovation)

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and Values)  

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักถึงคุณธรรมและสังคม
Vision : To be a leader in media and communication innovation with integrity and responsibility for society.

พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการแก่ชุมชน

               โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคมภายใต้การจัดการตาม

                หลักธรรมาภิบาล
MissionTo produce graduates, to pursuit and develop knowledge through academic and creative research, to provide academic service to the community with quality, integrity, and social responsibility under the principles of good governance.

ค่านิยม :  Collaborative = ทุกคนในองค์กรร่วมมือ ทำงานเป็นทีม

               Organizational excellence = มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

               และมีการทำงานที่ยอดเยี่ยมทั้งกระบวนการ และผลงาน

               Social Responsibility = มุ่งเน้นการรับใช้สังคม และประเทศชาติ

               Corporate Governance = กำกับดูแลอย่างมีธรรมมาภิบาล

               Internationalist = มีความเป็นสากล  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) “มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ เทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อที่ทันสมัย” ::: Expertise in integration of sciences, arts, and technologies, leading to creativity in contemporary media.

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม

ทั้งนี้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะ เทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ในการนี้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร กล่าวคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และศิลปศาสตรืบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มีหลักสูตรระดับบัณพิตศึกษา 2 หลักสุตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีนิสิตจำนวนกว่า 1,500 คนน