ปี พ.ศ. 2562

แอนิเมชั่นสั้น Alive

จากแต่ก่อนกรุงเทพมหานครมีทรัพยากรธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่ขาวสะอาดเหมือนกระดาษ จึงเปรียบมลพิษเหมือนหยดน้ำที่ผสมสี ที่เมื่อหยดลงไปแล้วมันไม่ใช่จะแห้งหายไป แต่มันจะซึมซับไว้และแพร่กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสภาพแวดล้อมของ กทม. ในปัจจุบัน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสื่อแอนิเมชั่นเรืองนี้เพื่อสะท้อนถึงปัญหามลภาวะ กทม. ขึ้นมา