ปี พ.ศ. 2564

บทความวิจัย เรื่อง "การออกแบบพัฒนาโดยใช้ลวดลายหมี่คั่นขอนารีเพื่อรูปแบบธุรกิจการแต่งกายส่งเสริมความเชื่อโชคลาง"