ปี พ.ศ. 2564

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ แก้วตาต้นใจ

    แก้วตาต้นใจ


นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ แก้วตาต้นใจ
โดย...ครรชิตา เทอดสุทธิรณภูมิ นิสิตชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


แก้วตาต้นใจ” เป็นแบรนด์ที่ทำขึ้นมาเพื่อคนกลุ่ม Dinks ซึ่งย่อมาจาก Double income no kids หมายถึง กลุ่มคู่รักที่มีรายได้ทั้งคู่และทั้งสอง คนไม่ต้องการที่จะมีบุตร ปัจจุบันในประเทศไทยกลุ่มคนเหล่านี้ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมต่างๆ หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ในซึ่งปัจจุบันต่างจากในอดีตและจากการศึกษาจากบทความต่างๆ หรือวิจัย คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ ถึงแม้พวกเขาจะไม่มีบุตรแต่พวกเขาก็ยังต้องการที่จะให้ ความรัก หรือการดูแล เอาใจใส่ให้กับสิ่งอื่น อย่างเช่น การมีสัตว์เลี้ยงแทนการ มีบุตรการไปเป็นอาสาสมัคร การส่งเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กหรือจะเป็นการให้เงินแก่หลานซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังต้องการที่จะให้การเอาใจใส่หรือดูแลสิ่งอื่นๆถึงแม้จะไม่ต้องการมีบุตร

ดังนั้นจุดประสงค์ของทางแบรนด์เลยต้องการที่จะช่วยตอบสนองความต้องการที่จะมอบความรักและการดูแลเอาใจใส่ให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากการมีลูกให้แก่คนกลุ่ม Dinks โดยมีต้นไม้เป็นสินค้าหลักของแบรนด์ซึ่งต้นไม้นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน เช่น การรดน้ำ พรวนดิน ให้แสงแดดต่างๆ ต้นไม้จึงเปรียบเสมือนสิ่งที่คนกลุ่มนี้สามารถมอบความรักและการดูแลเอาใจใส่ได้                        

ผลงาน Thesis ของ

น.ส. ครรชิตา เทอดสุทธิรณภูมิ นิสิตปี.4

สาขาวิชาออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

วิทยาลัยนวัตกรรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ