ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : SWU Skin Center Queue Management

ชื่อผลงาน : SWU Skin Center Queue Management
ประเภทผลงาน : เว็บแอปพลิเคชัน
Concept : เว็บแอปพลิเคชันที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกบริหารจัดการคิวภายในศูนย์ผิวหนัง มศว

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการคิวให้กับศูนย์ผิวหนัง ที่จะช่วยให้เกิดความเป็นระบบระเบียบในการจัดการคิวของทางศูนย์ผิวหนังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งทางพนักงาน แพทย์และลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางคลีนิคให้ดียิ่งขึ้น

.

Watch on Facebookผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- จิรัชฌา แสงอำนาจ
- ชญานิศ จ่ายเจริญ