ปี พ.ศ. 2564

บทความวิจัย เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มคอมมูนิตี้ซื้อขายงานศิลปะดิจิทัลสำหรับศิลปินรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทย"