ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] KIKOWA by Master Labs

KIKOWA by Master LabsKIKOWA by Master Labs

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

ชื่อผลงาน : KIKOWA by Master Labs
โดย...นางสาวอารียา ลิมปนวัสส์ นิสิตชั้นปีที่ 4

นางสาวธีราภรณ์ มิตรประชา นิสิตชั้นปีที่ 4

นายพัชรพล อินทรมาศ นิสิตชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงไฮโปคลอรัส ด้วยระบบไฮบริด เทคโนโลยี รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีคุณภาพตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อไม่ได้มีแค่แอลกอฮอล์”

ที่มาของปัญหา

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้คนหันมาให้ความสนใจกับสุขอนามัยมากขึ้น ซึ่งวิธีการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดคือการลดการสัมผัส และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ส่งผลทำให้น้ำยาทำความสะอาดเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสเป็นน้ำยาทำความสะอาดอีกประเภทหนึ่งที่สามารถทำความสะอาดเชื้อไวรัสได้เกือบทุกชนิดรวมไปถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย เราจึงจัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสและทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจภายใต้แบรนด์ KIKOWA by Master Labs

กระบวนการทำงาน

ได้แบ่งกระบวนการทำงานเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1. สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ KIKOWA by Master labs

2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ KIKOWA by Master Labs

ซึ่งกลยุทธ์หลักที่ใช้คือกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

2.1 Solvable & Beneficial Content
เป็นการสร้างเนื้อหาที่สามารถช่วยแก้ปัญหา หรือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ติดตาม โดยให้ความรู้และทำให้คนอยากจะติดตามเพจของเรา เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต

2.2 Real Time Content
เป็นการสร้างเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับกระแสหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น รวมไปถึงเทศกาลต่าง ๆ โดยเนื้อหานั้นจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และโพสต์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำมากยิ่งขึ้น

2.3 Question & Opinion Content
เป็นการสร้างเนื้อหาที่ใช้การถามคำถาม เพื่อให้ผู้ติดตามได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแชร์ต่อ และเป็นที่พูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์

2.4 Album Content
เป็นการสร้างเนื้อหาเพื่อแจ้งข้อมูลหรือให้ความรู้ในรูปแบบอัลบั้มรูปภาพที่มีคำอธิบายและภาพประกอบที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้เราได้ข้อสรุปว่า การใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาแล้วสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสเข้าไป ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการสำรวจความพึงพอใจของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก ทั้งในด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ

สิ่งที่ได้จากการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนวัยทำงาน ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว แต่จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มองค์กรหรือธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น ธุรกิจที่พักอาศัย ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านเสื้อผ้า นั้นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัส จึงแนะนำให้ศึกษากลุ่มองค์กรหรือธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์และในการศึกษาครั้งนี้ เราได้เลือกเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่หลังจากได้ศึกษาเพิ่มเติมพบว่า สุขอนามัยนั้นเป็นเรื่องที่คนทุกเพศทุกวัยควรให้ความสำคัญ จึงควรที่จะขยายช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักเกี่ยวกับสุขอนามัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวม