ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] Sure'n Share

SURE'N SHARE..

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ Sure'n Share
โดย...นายชนัต ผ่องพงษ์
นายธนาเดช จอมทะรักษ์
นายปิติภัทร อ่อนละเอียด
นายภคพล อัศวโกมลนันท์
นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจากสื่อข่าวสารมีหลากหลายรูปแบบ ,หลายประเภท ,หลายช่องทาง เราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร
เริ่มจากการที่เราต้องเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า 'FAKE NEWS'

สื่อประเภทต่างๆมีวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป องค์ประกอบต่างๆสามารถแสดงออกได้ถึงรูปแบบของสื่อและเอกลักษณ์ประเภทของสื่อนั้นๆ