ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : Cosci Alumni

ชื่อผลงาน : Cosci Alumni
ประเภทผลงาน : เว็บแอปพลิเคชัน
Concept : ระบบบริหารความสัมพันธ์ศิษย์เก่าของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลศิษย์เก่าได้ง่ายขึ้น เผยแพร่ข่าวสารให้ศิษย์เก่าได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีช่องทางการฝากงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน 
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- ชวิศา กุลองคณานนท์
- สาริน ไชยมะโน