ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] กินร่วมกันเสี่ยงต่อการติดโรค

กินร่วมกันเสี่ยงต่อการติดโรค..

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ กินร่วมกันเสี่ยงต่อการติดโรค
Concept : Video Content
โดย...นางสาวภัคจิรา เกษมชาญ
นายณัฐวุฒิ แซ่ฟาง
นายสุระดิษฐ์ แก้วรากมุข

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพยนตร์สั้นด้านสุขภาพเป็นเรื่องราวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ติดเชื้อ โควิด-19 จากพฤติกรรมการกินร่วมกับผู้อื่น และการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น จนนำไปสู่การติดเชื้อโควิด-19 และยังส่งผลไปยังคนในครอบครัวอีกด้วย

การติดเชื้อโควิด-19 เกิดจากหลายสาเหตุที่เรามักจะไม่ระวัง และเราประมาท เช่นการออกไปปาร์ตี้สังสรรกับกลุ่มเพื่อน การกินอาหารจานเดียวกัน การดื่มน้ำขวดเดียวกัน ซึ่งนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

ซึ่งหากเกิดการติดเชื้อ จะส่งผลกระทบไปถึงคนรอบๆตัว นั้นหมายถึงคนในครอบครัว พี่ น้อง หรือกลุ่มเพื่อน

ฉะนั้นเราควรมีการป้องกันการติดเชื้อ โดยการสเปรย์แอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และการกินหรือดื่มร่วมกัน