ปี พ.ศ. 2565

Commu Thesis Exhibition 2022 : Exclusive CO'XI ผลงานระดับมหาวิทยาลัย (Exclusive for University)

Commu Thesis Exhibition 2022 : Exclusive CO'XI
นิทรรศการงานแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ออนไลน์
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลงานระดับมหาวิทยาลัย (Exclusive for University) จำนวน 6 ผลงาน
โดยผลงานประเภทนี้จำอำนวยความสะดวกให้กับมหาวิทยาลัย ด้วยการช่วยเหลือ และให้ข้อมูลกับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายมากย่งขึ้น

1. COSCI ACTIVITY Application
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการ ตรวจสอบและลงบันทึกหลักฐารการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อไม่ให้นิสิตพลาดระยะเวลาของกิจกรรมเหล่านั้น

2. COSCI ANALYSIS SYSTEM Website
การพัฒนาระบบวิเคราห์ข้อมูลนิสิตเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้นแบบในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาต่อยอดในในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้สามารถนำไปใช้งานได้แบบ Real time โดยที่สามารถแสดงผลเป็นรายงาน และนำไปเสนอได้ผ่านอุปกรณืได้หลายอย่าง เช่น Desktop, Tablet, Smartphone

3. CHAT BOT Application
เป็นไลน์แชทบอทสำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และช่วยให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน

4. COSCI EDU Website
เว็บแอปสำหรับการจัดการชั้นเรียนด้วยฟังก์ชันการตัดเกรด และมีไฟล์ตัวอย่างเทมเพลตสำหรับดาวน์โหลดเพื่อนำเข้าข้อมูลลงระบบ หลังจากตัดเกรดแล้วสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนำไปแก้ไขได้ และสามารถแสดงสถิติเพื่อแสดงถึงผลรวมของคะแนนการเรียนการสอนของแต่ละวิชา มีการบันทึกข้อมูลและประวัติการตัดเกรด ซึ่งระบบการจัดการชั้นเรียนเป็นแนวทางการแก้ปัญหา สำหรับการตัดเกรดและคิดคะแนนแบบ Manual

5. COSCINOTI Application
แบบจำลองแอพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีการแยกประเภทข่าวสารชัดเจนเพื่อลดการใช้เวลาในการเลื่อนหาข่าวสารที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการแยกหมวดหมู่ชัดเจนข่าวสารวิชาโท ข่าวสารการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น อีกทั้งยังมีปฏทินที่สามารถปรับแต่ง ให้แสดงเพียงแค่ประเภทข่าวสารที่นิสิตต้องการได้

6. COSCI OPEN HOUSE Application
แบบจำลองแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจและเข้าร่วมงานเปิดบ้านของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หมาสิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะมีการลงทะเบียนเข้างาน มีการบอกข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสดวกให้ผู้ที่สนใจเข้าเป็นนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรม