ปี พ.ศ. 2566

บทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศในปี 2022"

การพัฒนาร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศในปี 2022 
DEVELOPMENT OF IMPORTED SNACK STORE IN 2022 
ปฏิภาณ สันติวโรทัย

          งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคขนมนำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้สำรวจความคิดเห็น ทัศนคติและ พฤติกรรมของคน Generation Y ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีต่อการบริโภคและ การสั่งซื้อขนมนำเข้าจากต่างประเทศด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์ร้านจำหน่ายขนมนำเข้าบนช่องทางเฟซบุ๊ก เพื่อพัฒนาเป็นแผนโมเดลธุรกิจ และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปรับปรุงเป็นชิ้นงานที่มีความเหมาะสม โดยผลการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค Generation Y นั้นมีความคุ้นเคยต่อการบริโภคและสั่งซื้อขนมนำเข้าจากต่างประเทศ และธุรกิจร้านจำหน่ายขนมนำเข้าจากต่างประเทศนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในด้านแผนโมเดลธุรกิจ ได้ข้อสรุปว่า Generation Y นั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดของธุรกิจ และในการเริ่มทำธุรกิจนี้ควรจะมีเงินลงทุนมากกว่า 20,000 บาท สินค้าของร้านควรจะแตกต่างจากร้านอื่นๆ ในตลาดอย่างชัดเจน ควรเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายช่องทาง พร้อมทั้งควรสรรหาคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลฐานลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยควรให้ผู้บริโภคนั้นมีการโต้ตอบกับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 


อ่านวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ 
https://bit.ly/3I8l8QY