ปี พ.ศ. 2565

[VDO] แนะนำการปฏิบัติหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

วิดีโอแนะนำและให้ความรู้ สำหรับการปฏิบัติหากเกิดเหตุไฟไหม้
ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำหรับ นิสิต และบุคลากร


ดำเนินการโดย ฝ่ายอาคารและสถานที่ และ
ฝ่ายพัฒนาสื่อและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว