ปี พ.ศ. 2566

การบรรยายพิเศษ "ถอดบทเรียนการรณรงค์เพื่อสุขภาพ ผ่านหนังโฆษณา สสส."

การบรรยายพิเศษ "ถอดบทเรียนการรณรงค์เพื่อสุขภาพ ผ่านหนังโฆษณา สสส."

กิจกรรมจากวิชาการเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โดย คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.

ณ ห้อง Theatre ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา.