ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Service Marketing : Ampathy

ชื่อผลงาน: Ampathy
ชื่อ Thesis: ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย
Concept: Grown Fast & Wealth

ทำเครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยนำเสนอข้อมูลที่ได้มาจากความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจของตนได้อย่างตรงความต้องการไปของตลาด ตัดสินใจตรงจุด ถูกต้องมากขึ้น และถ้าเกิดปัญหาจะสามารถสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจได้ทันท่วงทีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายชนัญญู บุญชู
- นายนิพิฐพนธ์ เดชรุ่งวรา
- นายปัณณ์ ชูตระกูร
- นายภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์