ปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS63 รูปแบบที่ 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 2 : การรับแบบโควตา


เปิดรับสมัคร

• 6-19 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง https://admission.swu.ac.th

เข้าสู่ระบบรับสมัคร รายละเอียดหลักสูตร

อัปโหลดเอกสารรอบสัมภาษณ์ฯ (รอบ 2)

. . .

โครงการที่เปิดรับ / ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย
โครงการนักกีฬา

. . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
•  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร
•  จคัดเลือกผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้ โดยใช้สัดส่วนการคำนวนคะแนนตามระเบียบการกำหนด)

. . .

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

- เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

• วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

•  วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

•  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก 

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

• คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2563 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
• แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นโครงการนักกีฬา ที่ต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ภายในวันสุดท้ายของการสมัคร ไม่ใช่นั้นทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
• สำหรับสาขาวิชาที่มีการใช้ วิชาสามัญ "วิชาคณิตศาสตร์" ผู้สมัครสามารถเลือกยื่นได้ทั้งคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (หากมีคะแนนทั้งสองวิชา ทางมหาวิทยาลัยจะเลือกรายวิชาที่มีคะแนนสูงสุดในการคัดเลือก


• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จึงเปลี่ยนรูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการอัปโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน และวีดีโอคลิป ตามโจทย์หรือหัวข้อที่แต่ละสาขาวิชากำหนด โปรดตรวจสอบจากรายละเอียดตามประกาศนี้ 

อัปโหลดเอกสารรอบสัมภาษณ์ฯ (รอบ 2) ประกาศเปลี่ยนแปลงฯ จากมหาวิทยาลัย


วิชาเอก รอบคัดเลือก รอบสัมภาษณ์วิชาการ
(เปลี่ยนเป็นการอัปโหลดไฟล์ฯ)
GAT วิชาสามัญ สอบภาคทฤษฎี (8 มี.ค.) Portfolio
(.pdf)
Video Clip
(YouTube)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ไทย + อังกฤษ -
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ไทย + คณิต* -
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ไทย + คณิต* -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ไทย + อังกฤษ ความรู้ความเข้าใจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล -
การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ไทย + อังกฤษ -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ไทย + อังกฤษ -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ไทย + อังกฤษ -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ไทย + อังกฤษ -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ไทย + อังกฤษ -

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รูปแบบที่ 2)

สาขาวิชา ทักษะพิเศษฯ ความร่วมมือ
ร.ร. สาธิตฯ
นักกีฬา รวม
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 22 3 - 25
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 16 3 1 20
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 10 3 - 13
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 10 3 - 13
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 10 2 1 13
การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 7 3 - 10
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 16 3 1 20
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 7 3 - 10
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 12 2 1 15
รวม 110 25 4 139

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

    

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci