ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : CHUM’MACHAD (ชุมมะชาติ)⁣ - จ.ชุมพร

"ชุมพร" เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ ได้ชื่อว่าเป็น “ประตูสู่ภาคใต้” เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา หาดทราย อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งยากนักที่ทุกอย่างจะพร้อมสรรพในจังหวัดเดียวได้เช่นนี้ รวมไปถึงมีพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่ออย่าง”กาแฟ” เราจึงอยากที่จะนำมาทำเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก เพื่อต้องการที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดชุมพรผ่านสินค้าของฝากของที่ระลึกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวนภัสวรรณ์ สืบสายเศวตร
- นางสาวศรัณย์พร ประภัสสรชัยกุล
- นางสาวสุกัญญารัตน์ จันทิมา