ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] Warpview THESIS

WARPVIEW THESIS..

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ Warpview 
โดย...นางสาวปุญญาวีร์ ลิ้มนิธิธรรม
นางสาวพรไพลิน แหวนทองคำ
นางสาวพัชรพร นุชบุษบา
นางสาวสิรินดา องค์ศรีตระกูล
นางสาวจิดาภา อุยะธำรงสิทธิ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


การศึกษาแนวทางการใช้แรงดึงดูดใจทางเพศในการรีวิวสินค้าออนไลน์ตามกรอบจริยธรรมสื่อมวลชน

ในโลกปัจจุบัน.. ทุกสิ่งทุกอย่างมักถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงเนื้อหาของการรีวิวสินค้าที่มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอย่างไม่มีขีดจำกัด

WarpView เรา ทำ อะไร ?WarpView จัดทำเพื่อ Educate ผู้คน “รีวิวอย่างไรถูกใจทุก Gen” จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้คนให้ความเห็นเรื่องประเด็นการปรับปรุงและมาตรการ เป็นอันดับ 1 ว่า การใช้แรงดึงดูดใจทางเพศในสื่อออนไลน์นั้นควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้รีวิว ธุรกิจสินค้าต่าง ๆ และผู้บริโภค จึงเกิดเป็น WarpView ศาสตร์แห่งการรีวิว

สื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันมักมีการจัดเรตติง การเซนเซอร์ หรือการกลั่นกรองเนื้อหา แต่เพราะเหตุใดถึงมีการใช้แรงดึงดูดใจทางเพศในการโฆษณาทฤษฎีการใช้แรงดึงดูดใจทางเพศในการโฆษณา เรียกได้ว่าเป็นการใช้รูปร่าง สายตา กิริยา และท่าทางต่าง ๆ ในการรีวิวสินค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นแล้วปัจจัยใดบ้างที่ทำให้นักโฆษณาเลือกใช้แรงดึงดูดใจทางเพศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานโฆษณา