ปี พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม : การจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

- รูปแบบที่ 1 : การเรียนผสมผสานในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก
- รูปแบบที่ 2 : การเรียนแบบผสมผสานเน้นออนไลน์และปฏิบัติการ
- รูปแบบที่ 3 : การเรียนการสอนปฏิบัติการในชั้นเรียน

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน และการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและตามคู่มือปฏิบัติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563