ปี พ.ศ. 2565

[แนะนำวิชาเอกใหม่...] : วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เปิดรับสมัคร นิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

พบกับวิชาเอกใหม่ ล่าสุด!!! จากหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(CINEMA AND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT)

"ขยายพื้นที่ของแวดวงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลให้กว้าง...มากยิ่งขึ้น"

...การบริหาร การจัดการ การวางแผนกลยุทธ์...
สู่การเติมโตขอองอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สร้างความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด
การประกอบธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สร้างความสามารถด้านการบริหาร การจัดการ
เพื่อก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในทุกมิติ

...รายละเอียดหลักสูตรสามารถอ่านได้ที่...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11269, 11270 หรือ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)

#COSCI #COSCISWU #ทีมมศว #dek65