ปี พ.ศ. 2564

บทความวิจัย เรื่อง "การออกแบบการสื่อสารทางธุรกิจ กรณีศึกษา แบรนด์ WONDER FRUIT น้ำผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น"