ปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Content Master จากโครงการ The Stock Master SWU 2023

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศษฐศาสตร์
หลักสูตรร่วมผลิต ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะเศรษฐศาสตร์

นายวิภู ใจเย็น

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Content Masterและได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

จากโครงการ The Stock Master SWU 2023