ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application & IoT : COSCI Check

ชื่อผลงาน : COSCI Check
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชันและ IoT
Concept : ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตแบบครบวงจร

แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการเช็คชื่อนิสิต ( Attendance Check ) อำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาทั้งนิสิตและอาจารย์ มีระบบการแจ้งเตือน ( Notification ) และการจัดเก็บข้อมูลนิสิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานะการเรียนและดำเนินการยื่นใบลา ( Verification ) ของนิสิตแต่ละวิชาได้อีกด้วย
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- ทักษิณ ยีสะมะแอ
- ภาณุพันธ์ ศรีพยัคฆเศวต
- จิรวัฎ อธิวุฒิเตชะกุล