ปี พ.ศ. 2565

รายวิชาโทที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ลงทะเบียนให้กับนิสิต (แยกตามวิชาโท) ภาคเรียนที่ 1/2565

รายวิชาโทที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ลงทะเบียนให้กับนิสิต (แยกตามวิชาโท) ภาคเรียนที่ 1/2565

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ลงทะเบียนให้กับนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2565 ดังนี้