ปี พ.ศ. 2563

Infographic : การเลือกกินปลา Salmon อย่างปลอดภัย

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (THESIS)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ