ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์" (Assistant Director)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่สอง เราพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญ นั่นคือ "ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์"

เนื้อหา : ดร.ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - -


ทำความรู้จัก "ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์"

หนึ่งในอาชีพทางด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ เป็นเบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองถ่ายทั้งหมด ทั้งด้านการประสบงานกับฝ่ายต่างๆ ออกแบบระบบในการถ่ายทำ เพื่อให้การถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด นั่นก็คือ "ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์" (Assistant Director)

โดยงานผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ ถือเป็นงานที่สำคัญมากในการวางแผนงานของกองถ่าย หากขาดตำแหน่งนี้ไปอาจเกิดความผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องทำให้การถ่ายทำไม่ราบรื่น จึงเปรียบเสมือนมือขวาที่ทำให้งานถ่ายสำเร็จตามจินตนาการของผู้กำกับภาพยนตร์


. . .


[หน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์]

ซึ่งโดยหลักแล้วผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ จะมีหน้าที่โดยสังเขปคือ

• จัดทำตารางการถ่ายทำ (Production Schedule) เพื่อวางแผนงานถ่ายทำตั้งแต่ ก่อนถ่ายทำ (Pre-Production) ไปจนถึงหลังถ่ายทำ (Post-Production) ร่วมกับโปรดิวเซอร์
• ช่วยผู้กำกับในการค้นคว้าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา Storyboard รวมไปถึงข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนในส่วนงานอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกัน
• เป็นผู้ประสานงานด้านการถ่ายทำกับทีมงาน จัดการประชุมตามงานระหว่างผู้กำกับและทีมงานทุกแผนก
• ประสานงานกับโปรดิวเซอร์และผู้จัดการกองถ่าย (Production Manager) เพื่อจัดการเรื่องคิวนักแสดงและอุปกรณ์ที่จะต้องติดต่อเช่า
• หากงานภาพยนตร์โฆษณา ต้องจัดเตรียม File งานในการนำเสนองานต่อลูกค้า
• ถ่ายทอด กระจายงานในทุกคนอย่างถูกต้อง จัดทำใบนัดหมายกองถ่าย (Callsheet) เพื่อนัดหมายทีมงาน
• จัดทำ Breakdown เพื่อจำแนกองค์ประกอบแต่ละฉากให้ทีมงานแต่ละฝ่ายเตรียมงานสำหรับฉากนั้น ทำตารางการถ่ายทำ (shotlist) จัดลำดับ shot ที่จะถ่ายในแต่ละวัน
• ตรวจสอบงานทุกส่วนก่อนถ่ายทำทั้งอุปกรณ์กล้องและอื่นๆที่ใช้ถ่ายทำรวมถึงตามงานจากทีมงานทุกส่วน
• ดำเนินการควบคุมการถ่ายทำในวันถ่ายทำ เป็นผู้ประสานงานกับทุกแผนกให้ถ่ายทำได้สำเร็จตามกำหนดเวลา และได้งานตามที่ผู้กำกับฯ ต้องการ
• นัดแนะจัดคิวนักแสดง รวมทั้งกำกับและจัดวางตัวแสดงประกอบในแต่ละฉาก
• ดูแลเรื่องบริหารจัดการและวางแผนเรื่องการเคลื่อนย้ายต่างๆ (Logistics) ในกองถ่าย เพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่น


. . .


[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์]

• มีความเป็นผู้นำ รู้จักใช้คนได้ถูกกับงาน มีวาทศิลป์ที่ดี สามารถสื่อสารกับทีมงานได้อย่างชัดเจน
• ดูหนังเยอะ เข้าใจความต้องการของผู้กำกับได้ดี
• มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นอย่างดี
• เป็นคนมีวินัย ตรงเวลา มีความอดทนสูง
• เป็นนักวางแผน มีสามัญสำนึกที่ดี ลำดับความสำคัญของงานได้ จัดตารางเวลาทำงานได้มีประสิทธิภาพ
• ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
• ทำงานละเอียดรอบคอบ เพราะหากถ่ายไม่ครบและต้องถ่ายซ่อมจะมีผลกับงบประมาณในการถ่ายทำทันที
• มีพื้นฐานการใช้ Software ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น Adobe Photoshop, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel หรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารจัดการการถ่ายทำภาพยนตร์อื่นๆ ได้

#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว