ปี พ.ศ. 2563

Short Clip : Sweet Toxic - พิษที่หอมหวาน

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (THESIS)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ