ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : BORISOOD by สมุทรสงคราม - จ.สมุทรสงคราม

“BORISOOD by สมุทรสงคราม” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสงครามที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ เราจึงอยากดึงเสน่ห์ของธรรมชาติในจังหวัดมาเป็นของฝากของที่ระลึก ที่สามารถเป็นได้ทั้งของกินและของใช้จากธรรมชาติ

โดยนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสงครามผ่านตัวของฝากของที่ระลึกอย่างน้ำตาลมะพร้าวและดอกเกลือสมุทร ผสมผสานกับหิ่งห้อยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และภาพจำของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่สามารถเล่าเรื่องของจังหวัดได้เป็นอย่างดี และยังสามารถสื่อถึงจังหวัดสมุทรสงครามได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นแหล่ง “ของขวัญจากธรรมชาติ”ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายวสุพล อิทธิพรวณิชย์
- นางสาวพรประภัสสร์ พิมพ์ธัญญา 
- นางสาวอภิชญา กุลสราพิทักษ์