ปี พ.ศ. 2562

[Introduction] วีดีทัศน์แนะนำ 'วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'

COSCI.SWU Official Introduction Presentation (New Version)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร ก้าวผู้นำของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร 9 วิชาเอก และระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร 4 วิชาเอก


• ระดับปริญญาตรี : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย / การจัดการธุรกิจไซเบอร์ / คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ / การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / การสื่อสารเพื่อสุขภาพ / การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
• ระดับปริญญาโท : การออกแบบเพื่อธุรกิจ / นวัตกรรมสื่อสาร / ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / การสื่อสารสุขภาพ