ปี พ.ศ. 2564

บทความวิจัย เรื่อง "การออกแบบตราสินค้าแฟชั่นไทย กรณีศึกษา เครื่องแต่งกายสำหรับคนรักแมวในประเทศไทย"