ปี พ.ศ. 2565

Commu Thesis Exhibition 2022 : Exclusive CO'XI ผลงานระดับองค์กร (Exclusive for Organization)

Commu Thesis Exhibition 2022 : Exclusive CO'XI
นิทรรศการงานแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ออนไลน์
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลงานระดับองค์กร (Exclusive for Organization) จำนวน 5 ผลงาน
โดยผลงานประเภทนี้จำอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ สามารถเข้าข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.CRIME DOWN Application
หน่วยงานตำรวจยังขาดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลจากประชาชน เราจึงต้องการพัฒนาแบบจำลองแอปพลิเคชันแจ้งเหตุและแจ้งพื้นที่เสี่ยง โดยประชาชน รวมถึงระบบแจ้งเตือนในกรณี ที่เกิตเหตุอาชญากรรมใกล้เคียง ทุกคนจะได้ระวังตัวและช่วยแจ้งข้อมูลเยาะแสของเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ได้

2. CUBE+ Appliaction
โปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับการติดตามการรักษาและจองเตียงในกรณีโรคระบาด COVID -19 เพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการรักษาและช่วยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการลดอัตราการแพร่ระบาดได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการใช้งานโปรแกรมประยุกต์นั้น สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์สื่อสารได้ทั้งระบบปฏิบัติการมือถือ IOS และ Andriod สามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบระบบออนไลน์และออฟไลน์ได้อีกด้วย

3. KNOWLEDGE MANAGEMENT Web Application
แบบจำลองเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดแบ่งปันความรู จัดเก็บความรู้เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาวัฒนธรรมในองค์กร กรณีศึกษาบริษัท Quick ERP เป็นตัวช่วยสำหรับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพนักงาน เพือ่แก้ปัญหาต่างๆ ที่ประสบทั้งก่อนการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างการแลกเปลี่ยนความรู้ และหลังจากการแลกเปลี่ยนความรู้

4. WATCH OVER Application
เป็นการพัฒนาแบบจำลองโปรแกรมประยุกต์ขึ้นเพื่อใช้ให้ผู้ใช้งานสามารถขอความช่วยเหลือ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ภายในแบบจำลองมีฟังก์ชันเด่นๆ มากมาย เช่น มีคีย์ลัดสำหรับคนที่ไม่มีสติจะขอความช่วยเหลือบอกพิกัดของผู้ใช้แบบ Real time community ไว้คอยแชร์ข่าวสาร เช่นพวกข่าวอาชญากรรม ข่าวการคุกคาม และยังมีเมนู Chat ที่สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนๆ ที่ผูกไว้ในรายชื่อที่ติดฉุกเฉินได้อีกด้วย

5. เริ่มด่าน Application
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกหมายสั่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเน้นไปในเรื่องของการแก้ไขระบบการทำงานหลายต่อ และสิ้นเปลือง ทรัพยากร อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณการออกหมายได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการจราจรในประเทศไทยอีกด้วย และเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับแคมเปญ Smart Police 4.0