ปี พ.ศ. 2563

[Service] ขั้นตอนการให้บริการ ยืม-คืน อุปกรณ์กล้องและภาพยนตร์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นเอกสาร

นิสิตหยิบแบบฟอร์มได้ที่ชั้นเอกสารหน้าลิฟท์ชั้น 15 หรือดาวน์โหลดผ่านทาง http://cosci.swu.ac.th/download กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ และผู้อนุมัติ นำส่งเอกสารหน้าลิฟต์ชั้น 15 พร้อมหยิบบัตรคิวแนบไปกับแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2 : รับอุปกรณ์

นิสิตมารับอุปกรณ์ตามวันเวลาที่ระบุไว้ (ภายในวันและเวลาราชการ) โดยจะได้รับสำเนาแบบฟอร์ม 2 ชุด ในกรณีนำครุภัณฑ์ออกจากอาคารเรียน เจ้าหน้าที่ รปภ. จะขอสำเนาเอกสารฯ ไว้ 1 ชุด ให้เก็บอีก 1 ชุดไว้กับตัวนิสิต

ขั้นตอนที่ 3 : คืนอุปกรณ์

นิสิตมาคืนครุภัณฑ์ตามวันเวลาที่ระบุไว้ (ภายในวันและเวลาราชการ) โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียดต่อหน้านิสิต

• หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือสูญหาย นิสิตต้องรับผิดชอบ โดยการซ่อมแซม หรือ ซื้อมาคืน โดยมีข้อกำหนดว่าครุภัณฑ์ต้องกลับมาในสภาพเดิมทุกประการ้
• หากนิสิตนำครุภัณฑ์กลับมาคืนล่าช้ากว่าวัน/เวลาที่นิสิตระบุไว้ นิสิตผู้ที่เป็นผู้ยืมจะถูกหักคะแนน ในรายวิชานั้นๆ วันละ 5 คะแนน

. . .

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• ฝ่ายบริการสื่อ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)