ปี พ.ศ. 2563

[Service] ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ภายในและภายนอก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอใช้สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ

1. นิสิตสอบถามห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ ตามวัน/เวลาที่นิสิตมีความประสงค์จะขอใช้
2. ยิบเอกสารแบบฟอร์มขอใช้ห้องที่ชั้น 15 หรือดาวน์โหลดผ่านทาง http://cosci.swu.ac.th/download กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน
3. นิสิตส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ โดยต้องมีลายเซ็นอาจารย์ให้เรียบร้อย
4. เมื่อถึงวัน / เวลานิสิตขอขอใช้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้งาน
5. เมื่อสิ้นสุดการใช้ ให้นิสิตมาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังการใช้ และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่

. . .

ขอใช้สถานที่ภายนอกวิทยาลัยฯ

1. นิสิตติดต่อกับเจ้าของสถานที่เบื้องต้นก่อน และต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว
2. นิสิตกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหนังสือนำจากวิทยาลัยฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
3. นิสิตนำแบบฟอร์มให้อาจารย์ผู้สั่งงาน และ ประธานหลักสูตร เซ็นตามลำดับ

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ดร.ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์
นวัตกรรมการสื่อสาร อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์

4. นิสิตนำแบบฟอร์มกลับมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อออกจดหมายฉบับจริง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้นำส่งจดหมาย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ นิสิตจะต้องเป็นผู้นำส่งจดหมายเอง

. . .

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• ฝ่ายบริการสื่อ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)