ปี พ.ศ. 2563

ทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย : โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย โครงการ Whizdom @ Punnawithi Station

โดย : บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)รายละเอียด

 • วิสซ์ดอมโซไซตี้ โดย  บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์สนับสนุนที่พักอาศัยในโครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น จำนวน 2 ห้อง แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
 • มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดระเบียบวินัยจนได้รับการลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ฐานะครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจระหว่างศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักอื่นใด

ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 • หรือติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย / พี่ชีต้าร์) อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที 16 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 1303 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของโครงการที่พักอาศัยฯ 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

 • นิสิตจะต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ในทุกเรื่องที่มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ขอความร่วมมือกับนิสิตตลอดเวลาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • ต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตคนอื่นๆ ในทุกๆ ด้าน
 • กรณี บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีการจัดกิจกรรมใดๆ นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 • ปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยของโครงการฯ โดยไม่สร้างความเสียหายแก่ที่พักหรือนำความเสียชื่อเสีนงแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ