ปี พ.ศ. 2564

[บริการวิชาการ]โครงการ "COSCI YOUNG SANDBOX PROGRAM 2021"

โครงการ "COSCI YOUNG SANDBOX PROGRAM 2021"

...กิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อสังคม...

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา...

น้องๆ มัธยมปลาย (ม.5-6) กว่า 50 คน

เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกฝนความคิดทางด้านธุรกิจดิจิทัล และ การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่โดยกิจกรรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ปฏิบัติ ทั้งด้านการตลาดในยุคปัจจุบัน ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิด ::: การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การคิดค้นไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรม และทดลองฝึกคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมจริง พร้อมทั้งน้องๆ ทุกคนได้นำเสนอผลงาน ต่อ คณาจารย์และวิทยากร เพื่อรับข้อเสนอแนะ ตาม Concept ของ โครงการ คือ COSCI YOUNG SANDBOX สนามเด็กเล่นของนวัตกรรุ่นใหม่ โดยที่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ในอนาคต พร้อมทั้งการค้นหาตัวตน ความถนัดในสายธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมในโอกาสต่อไปได้

ซึ่งมีกำหนดการในแต่ละวันดังนี้

- ภาพการร่วมกิจกรรมของโครงการ -

ดำเนินโครงการโดย...

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมกับ...

คณาจารย์...วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ