ปี พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1/2562 : 22-28 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนิสิตปี 2 เป็นต้นไป)

ตั้งแต่ 22 - 28 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาวิชาแกน วิชาเอก และวิชาศึกษาทั่วไป เท่านั้น! ในส่วนการลงทะเบียนเรียนวิชาโททางวิทยาลัยจะลงทะเบียนให้ สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ Supreme ตรวจสอบวิชาโท (ปี 3-4)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11270 (ในวันเวลาราชการ)


#ทีมมศว #cosciswu