ปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด 'วิชาโท' ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดรายวิชาและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไป ทางคณะจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาโทให้กับนิสิต (นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนวิชาโทเอง) แต่นิสิตต้องลงทะเบียนวิชาเอกเอง

หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11270, 11269 (ในวันและเวลาราชการ)


. . .

รายชื่อนิสิตปีที่ 3-4 ทั้งหมด (แยกตามรายวิชาโท)รายชื่อแยกตามรายวิชาโท