ปี พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS65 รูปแบบที่ 3 (Admission) ปีการศึกษา 2565

TCAS65 รูปแบบที่ 3 : ADMISSION

เปิดรับสมัคร
2-12 พฤษภาคม 2565 ทาง HTTP://MYTCAS.COM

เข้าสู่ระบบรับสมัครของ ทปอ.. . . . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (รับเฉพาะผู้ที่จบในปีการศึกษา 2564)
•  ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

•  คะแนน GAT และ วิชาสามัญ  (ประจำปีการศีกษา 2565)
    - GAt 50%
    - วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 30%
    - วิชาสามัญ ภาษาไทย 20%. . .

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ

สาขาวิชา จำนวน
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 15
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 22
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 5
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 5
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 25
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 10
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 40
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 10
วิชาเอกการการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์30
รวม165

กำหนดการต่างๆ

2-12 พ.ค. 65 รับสมัคร ที่ http://www.mytcas.com/
18 พ.ค. 65 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ที่ http://www.mytcas.com/
24 พ.ค. 65 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ที่ http://www.mytcas.com/
2 มิ.ย. 65 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• FACEBOOK : COSCI SWU
• TWITTER : @COSCISWU
• LINE : @COSCI