ปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS66 รูปแบบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

TCAS66 รูปแบบที่ 1 : PORTFOLIO


เปิดรับสมัคร

• 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565 ทาง HTTPS://ADMISSION.SWU.AC.TH

. . .. . .

โครงการที่เปิดรับสมัคร
• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
• โครงการผู้พิการ. . . . .


คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
•  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50) * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
•  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือต้องการยื่นเข้าศึกษาผ่านการเทียบวุฒิจากต่างประเทศ (เช่น GED, IGCSE, GCE O LEVEL, IB เป็นต้น) สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเทียบวุฒิได้จากประกาศฯ ของ ทปอ. (ตรวจสอบที่นี่)
. . .


รายละเอียดการจัดทำ PORTFOLIO

• สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางการอัปโหลดออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB เท่านั้น (**ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปเล่ม)
• ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือ PORTFOLIO จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ตามรายละเอียดด้านล่าง) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ และขนาดต้องไม่เกิน A4

• ผลงานที่นำเสนอให้กรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
• ผู้สมัครจะต้องจัดทำและอัปโหลดแฟ้มประวัติ (PORTFOLIO) ผ่านทางเว็บไซต์ HTTP://COSCI.SWU.AC.TH 
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 24.00 น.  (หากอัปโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากทางระบบ) 

.
* สำหรับวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ โครงการทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม และโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

• สำหรับผู้สมัครวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ใน *โครงการทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม และโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล * นอกจากแฟ้มสะสมผลงานที่ต้องอัปโหลดแล้ว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการอัปโหลดคลิปการแสดง : 1 ซีน ความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านทาง YOUTUBE ตั้งค่าคลิปเป็น ‘ไม่เป็นสาธารณะ (Unlisted)’ตั้งชื่อคลิปเป็น 'เลขที่สมัคร - ชื่อ สกุลภาษาอังกฤษ' แล้วทำการคัดลอกลิงค์ (COPY LINK) มาวางในหน้าอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน
• 
เป็นการแสดงโดยใช้บท MONOLOGUE (บทการแสดงเดี่ยว) หรือ บทพูด ที่ถูกถ่ายทอดโดยนักแสดงเพียงคนเดียว เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครคิดออกมาเป็นคำพูด การแสดงอาจเป็นการพูดคุยกับตัวละครอีกคน หรือจะเป็นการพูดคุยกับผู้ชมหรือผู้ฟังก็ได้

• บทที่นำมาแสดงสามารถเป็นบทอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาจากบทภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว

• เป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อระหว่างการแสดง และไม่ต้องทำการตัดต่อแทรกกราฟิกใดๆ เพิ่มเติม (สามารถใส่ TEXT แสดง ชื่อ-สกุลผู้สมัคร และเลขที่สมัครได้เท่านั้น)

. . .


คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ

•  โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่น และมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเป็นต้นไป
- หรือ ได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ
- หรือ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในะดับดี (โปรดแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET มาในแฟ้มฯ ด้วย)
- หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร

•  โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

- มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนนต่างๆ ดังนี้ 
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน (PAPER-BASED TEST: PBT) 
หรือ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน (INTERNET-BASED TEST: IBT)

หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
หรือ SWU-SET ไม่ต่ำกว่า 78 คะแนน

•  โครงการผู้พิการ

- ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร้องทางด้านแขน หรือ ขา) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

. . .

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

- เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ หรือ เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

•  วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
-มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

•  วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

•  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

•  วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ การจัดการสื่อ หรือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ผลงานผลิตสื่อ การบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ เช่น Youtuber ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม /
  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์


- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนื่อง กับวิชาเอกที่สมัคร หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก 

. . .

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รูปแบบที่ 1)

สาขาวิชาผู้มีทักษะพิเศษฯพัฒนาบัณฑิตฯผู้พิการรวม
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย332-35
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์172120
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร62-8
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล132-15
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล132-15
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์182-20
การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล82-10
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว223-25
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ4-15
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม213125
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์91-10
รวม164

213188

. . .. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• FACEBOOK : COSCI SWU
• TWITTER : @COSCISWU
• LINE : @COSCI