ปี พ.ศ. 2562

ทุนการศึกษา : สนับสนุนนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โดย : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)รายละเอียด

 • ด้วยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 ทุน จากนิสิตทั้งหมด 3 วิชาเอก (วิชาเอกละ 2 ทุน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 (กำลังขึ้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562) ในวิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การจัดการธุรกิจไซเบอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป (โดยทางบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการสอบสำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก)
 • มีความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 • เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนจากมหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา หรือมูลนิธิใดๆ

ทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • 1. ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดชั้นปีที่ 4 เป็นระยะเวลา 1 ปี (2 ภาคเรียน)
 • 2. ค่าที่พัก กรณีมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
 • 3. เงินสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 6,000 บาท
 • 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดือนละ 3,500 บาท

เงื่อนไขในการรับทุน

 • ผลการเรียนเมื่อรับทุนการศึกษาแล้ว ในแต่ละภาคเรียนต้องได้ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • นิิสิตที่ได้รับทุนจะต้องรายงานผลการเรียนและความประพฤติในแต่ละภาคการศึกษาภายในปีการศึกษาที่ได้รับทุน ให้ทางบริษัทได้รับทราบ
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา จะต้องสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารับนิสิตผู้ได้ทุนเข้าทำงานในรูปแบบ Term Contract ซึ่งอาจรับทั้งหมด หรือบางส่วน หรือไม่รับรายใดเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นของบริษัทในปีนั้นๆ

ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 • หรือติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) หรือทาง 02-259-2343
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที 11 มิถุนายน 2562 ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) 1 รูป
 • ใบรายงานผลการศึกษาของภาคเรียนที่ผ่านมา
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ