ปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS64 รูปแบบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

TCAS64 รูปแบบที่ 1 : Portfolio


•สมัครและชำระค่าธรรมเนียม

เปิดรับสมัคร
5-20 มกราคม 2564 ทาง https://admission.swu.ac.th/ 

***ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครและชำระเงินก่อนอัปโหลด Portfolio
***ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์ Portfolio ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น.


•ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร (ฉบับเต็ม) https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/6220201222041116.pdf

โครงการที่เปิดรับสมัคร

• โครงการเด็กดีมีที่เรียน

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

• โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

• โครงการผู้พิการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
•  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50) * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป


•อัปโหลด Portfolio : โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

    

    

    

    

    


•อัปโหลด Portfolio : โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

   

   

   

    

    


•อัปโหลด Portfolio : โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

   

    

    

    


•อัปโหลด Portfolio : โครงการผู้พิการ

    


>>> อ่านรายละเอียดการรับสมัคร TCAS64 รูปแบบที่ 1 เพิ่มเติมได้ที่ http://cosci.swu.ac.th/news-event/admission/2020/tcas64-r1