ปี พ.ศ. 2565

อัปโหลด Portfolio : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS65 รูปแบบที่ 2 (Quota) ปีการศึกษา 2565

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota


สมัครและชำระค่าธรรมเนียม อกสาร : ระเบียบการรับสมัคร (ฉบับเต็ม) อ่านได้ที่ https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/5620220221042032.pdf

อัปโหลด Portfolio ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 23.59 น.

โครงการที่เป็นรับสมัคร
  • โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
  • โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และ โรงเรียนในเครือข่าย
  • โครงการนักกีฬา


คุณสมบัติของผู้สมัคร (พอสังเขป) รายละเอียดเพิ่มเติม Click

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
*** หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดจะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

*** สำหรับใน PORTFOLIO ผู้สมัครจะต้องใส่เอกสาร : การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญา Click


>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการผู้มีทักษะพิเศษ<<<>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และ โรงเรียนในเครือข่าย<<<

>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการนักกีฬา<<<
  • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  • วิชาเอกกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

***สำหรับโครงการนักกีฬา ผู้สมัครส่ง Portfolio ที่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย >>https://admission.swu.ac.th<<