ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS 2 Quota

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รูปแบบที่ 2 : การรับแบบโควตา (Quota)
จำนวน 3 โครงการ 11 วิชาเอก และ จำนวนรับ 171 ที่นั่ง


ระบบการรับสมัคร ได้ที่ >>> https://admission.swu.ac.th/

รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

จำนวนที่เปิดรับ


โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

   เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความโดดเด่นทางด้านการออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ ด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ด้านการแสดง การกำกับ การแสดง หรือการเขียนบท ด้านการผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่น

2.โครงการนักกีฬา
   เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี
3.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
   เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
     -โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
     -โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
     -โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3.จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
4.มีผลการสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2564 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้

รูปแบบที่ 1

    

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ & สอบปฏิบัติ